32. Pozostałe zobowiązania

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Pozostałe zobowiązania (z tytułu)
- zobowiązania z tytułu podatków 24 819 37 948
- rozrachunki międzybankowe 425 309 384 736
- wierzyciele 323 815 273 834
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 160 502 137 411
- przychody przyszłych okresów 111 711 136 652
- zobowiązania z tytułu reasekuracji - 34 834
- rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia 12 012 9 015
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 24 581 24 513
- rezerwy na pozostałe zobowiązania wobec pracowników 165 703 155 432
- pozostałe 101 202 73 297
Pozostałe zobowiązania, razem 1 349 654 1 267 672
prev next

Na dzień 31 grudnia 2014 roku powyższa nota zawiera zobowiązania finansowe w kwocie 909 626 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: 830 815 tys. zł), których wymagalność została zaprezentowana w Nocie 3.10.1. Pozostałe składniki omawianych zobowiązań, za wyjątkiem części rezerw na odprawy emerytalne wyliczanych aktuarialnie, mają, co do zasady, charakter krótkoterminowy. W związku z zakwalifikowaniem spółki BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. do aktywów trwałych (grup do zbycia) zobowiązania z tytułu reasekuracji zostały ujęte w Nocie 24.

Zmiana stanu rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia

 
  31.12.2014 31.12.2013
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia
Stan rezerw na początek okresu 9 015 7 536
- rezerwa emerytalno - rentowa 4 878 4 005
- rezerwa pośmiertna 2 635 2 248
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 502 1 283
Zmiana w okresie, z tytułu: 2 997 1 479
Odpis na rezerwę, w tym: 616 1 083
- rezerwa emerytalno - rentowa 421 930
- rezerwa pośmiertna 148 74
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 47 79
Koszt odsetkowy, w tym: 417 309
- rezerwa emerytalno - rentowa 238 154
- rezerwa pośmiertna 112 93
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 67 62
Zyski i straty aktuarialne ujmowane w pozostałych dochodach całkowitych (Nota 16), w tym: 2 352 875
- rezerwa emerytalno - rentowa 1 153 420
- rezerwa pośmiertna 529 219
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 670 236
Redukcja/ likwidacja planu, w tym: (1) (31)
- rezerwa emerytalno - rentowa (1) (31)
Świadczenia wypłacone, w tym: (387) (757)
- rezerwa emerytalno - rentowa (189) (600)
- rezerwa pośmiertna (38) 1
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (160) (158)
Stan rezerw na koniec okresu 12 012 9 015
- rezerwa emerytalno - rentowa 6 500 4 878
- rezerwa pośmiertna 3 386 2 635
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2 126 1 502
Krótkoterminowe (do 1 roku) 1 032 865
- rezerwa emerytalno - rentowa 794 632
- rezerwa pośmiertna 194 190
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 44 43
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 10 980 8 150
- rezerwa emerytalno - rentowa 5 706 4 245
- rezerwa pośmiertna 3 192 2 446
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2 082 1 459
prev next

 

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Rozbicie zysków i strat aktuarialnych
Zmiana założeń finansowych, w tym: 1 678 (7)
- rezerwa emerytalno - rentowa 774 (7)
- rezerwa pośmiertna 424 -
- rezerwa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 480 -
Zmiana założeń demograficznych, w tym: 332 26
- rezerwa emerytalno - rentowa 93 182
- rezerwa pośmiertna 204 (163)
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 35 7
Pozostałe zmiany, w tym: 342 856
- rezerwa emerytalno - rentowa 286 245
- rezerwa pośmiertna (99) 382
- rezerwa na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 155 229
prev next