10. Pozostałe przychody operacyjne

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów
149 766 142 651
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 96 237 82 931
Przychody ze sprzedaży usług 24 009 30 818
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego  11 157 14 873
Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania 5 081 36 195
Przychody z  tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych 2 233 1 169
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 229 184
Pozostałe 58 210 66 000
Pozostałe przychody operacyjne, razem 346 922 374 821
prev next

 

Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie przychody spółki mLocum S.A. uzyskane z działalności deweloperskiej.

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.

Na kwotę przychodów z działalności ubezpieczeniowej netto składają się przychody z tytułu składek, reasekuracji i koasekuracji, pomniejszone o wypłacone odszkodowania i koszty likwidacji oraz skorygowane o zmiany stanu rezerw na odszkodowania, związane z działalnością ubezpieczeniową prowadzoną w ramach Grupy mBanku S.A.

Na kwotę przychodów netto z tytułu leasingu operacyjnego składają się przychody z tytułu leasingu operacyjnego oraz towarzyszące im koszty amortyzacji środków trwałych oddanych przez Grupę w leasing operacyjny, poniesione w celu uzyskania tych przychodów.

Poniżej przedstawiono przychody netto z działalności ubezpieczeniowej za 2014 rok i 2013 rok.

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Przychody z tytułu składek    
- Składki przypisane 234 851 183 877
- Zmiana stanu rezerwy składki (39 899) 2 518
Składki zarobione 194 952 186 395
Udział reasekuratorów    
- Udział reasekuratorów w składkach przypisanych (66 607) (72 131)
- Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy składki (2 416) (2 098)
Składki zarobione na udziale reasekuratorów (69 023) (74 229)
Składki zarobione netto 125 929 112 166
Odszkodowania i świadczenia    
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji brutto (63 099) (73 133)
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji brutto (19 902) (13 287)
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji na udziale reasekuratora 46 141 51 868
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami likwidacji na udziale reasekuratora 10 212 9 274
Odszkodowania i świadczenia netto (26 648) (25 278)
- Pozostałe koszty na udziale własnym (3 183) (3 744)
- Pozostałe przychody operacyjne 440 8
- Koszty ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka (301) (221)
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 96 237 82 931
prev next

 

Poniżej przedstawiono przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego za 2014 rok i 2013 rok.

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego, w tym:    
- Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 61 576 66 667
- Koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny (50 419) (51 794)
Przychody netto z tytułu leasingu operacyjnego razem 11 157 14 873
prev next