12. Pozostałe koszty operacyjne

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów (115 713) (114 796)
Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania (57 958) (42 593)
Koszty z tytułu utworzonych rezerw na pozostałe należności (poza kredytowymi) (7 396) (4 624)
Przekazane darowizny (2 669) (2 726)
Koszty sprzedaży usług (1 438) (1 799)
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny (1 869) (718)
Koszty z tytułu spisanych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych (3 584) (478)
Koszty tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (8 090) -
Pozostałe koszty operacyjne (42 459) (42 524)
Pozostałe koszty operacyjne, razem (241 176) (210 258)
prev next

 

W 2014 roku koszty tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych dotyczą głównie odpisu z tytułu utraty wartości nieruchomości w kwocie 6 869 tys. zł.

Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie koszty spółki mLocum związane z działalnością deweloperską.

W 2014 roku odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania obejmują kwotę 51 705 tys. zł rezerw na ryzyko prawne (2013 r. - 29 199 tys. zł)(Nota 33).

Koszty sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.