16. Pozostałe całkowite dochody

 
Ujawnienia efektu podatkowego dotyczącego poszczególnych elementów pozostałych dochodów całkowitych Rok kończący się 31 grudnia 2014 r. Rok kończący się 31 grudnia 2013 r.
Kwota brutto Podatek dochodowy Kwota
netto
Kwota brutto Podatek dochodowy Kwota
netto
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat 326 427 (93 066) 233 361 (209 715) 44 482 (165 233)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 245 - 245 (2 116) - (2 116)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 321 174 (92 114) 229 060 (207 599) 44 482 (163 117)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 5 008 (952) 4 056 - - -
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat (2 352) 447 (1 905) (875) 166 (709)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia  (2 352) 447 (1 905) (875) 166 (709)
Dochody całkowite netto, razem 324 075 (92 619) 231 456 (210 590) 44 648 (165 942)
prev next

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące pozostałych całkowitych dochodów netto za lata 2014 i 2013

 
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: 233 361 (165 233)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  245 (2 116)
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) 2 157 6 378
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) (1 912) (8 494)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 229 060 (163 117)
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) 259 643 33 149
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) - (158 616)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach dłużnych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) (36 524) (37 794)
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym (netto) 14 272 9 718
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach kapitałowych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) (8 331) (9 574)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 4 056 -
Niezrealizowane zyski ujęte w roku obrotowym (netto) 4 056 -
Pozycje, które nie zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat, w tym: (1 905) (709)
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (1 905) (709)
Zyski aktuarialne - 35
Straty aktuarialne (1 905) (744)
Pozostałe dochody całkowite netto 231 456 (165 942)
prev next

 

W 2014 roku i w 2013 roku zmiana wyceny obligacji skarbowych miała znaczący wpływ na zmianę stanu innych pozycji kapitału.

Pozytywna zmiana wyceny na koniec 2014 roku na instrumentach dłużnych w stosunku do końca 2013 roku była spowodowana spadkiem rynkowej krzywej dochodowości obligacji, czego skutkiem był wzrost wyceny zarówno obligacji posiadanych przez Bank na koniec 2013 jak również nabytych w trakcie 2014 roku.

W 2014 roku niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych obejmują dodatnią wartość wyceny akcji PZU S.A. w kwocie 17 531 tys. zł. (w 2013 r. niezrealizowany zysk w kwocie 5 655 tys. zł).