14. Podatek dochodowy

 
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Podatek dochodowy bieżący (324 716) (243 039)
Podatek dochodowy odroczony (Nota 34) (38 674) (65 686)
Podatek dochodowy, razem (363 390) (308 725)
Zysk przed opodatkowaniem 1 652 700 1 517 703
Podatek zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce w danym roku podatkowym (19%)  (314 013) (288 364)
Wpływ różnych stawek opodatkowania obowiązujących w innych krajach 5 (12)
Dochody nie podlegające opodatkowaniu*)  9 856 15 073
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów**) (48 732) (47 659)
Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego (402) 613
Podatek odroczony z tytułu strat poniesionych przez Oddział mBank S.A. w Czechach w latach ubiegłych (7 512) 13 334
Nieaktywowane straty podatkowe (2 592) (1 710)
Obciążenie podatkowe, razem (363 390) (308 725)
Kalkulacja efektywnej stopy podatkowej    
Zysk (strata) brutto 1 652 700 1 517 703
Podatek dochodowy (363 390) (308 725)
Efektywna stopa podatkowa 21,99% 20,34%
prev next

 

*)Pozycja zawiera między innymi dochody oddziału w Czechach (wyłączone z opodatkowania w Polsce).

**)Pozycja zawiera wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz.86).

Informacje na temat podatku dochodowego odroczonego przedstawiono w Nocie 34. Podatek dochodowy od dochodów Grupy przed opodatkowaniem różni się od jego teoretycznej wysokości, która powstałaby przy zastosowaniu podstawowej stawki opodatkowania jednostki dominującej tak jak to przedstawiono powyżej.