19. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

   
  31.12.2014 31.12.2013
  Papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Dłużne papiery wartościowe: 547 962 598 035 1 145 997 482 343 252 278 734 621
Emitowane przez rząd  19 871 598 035 617 906 135 981 252 278 388 259
- obligacje rządowe 19 871 598 035 617 906 135 981 252 278 388 259
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 528 091 - 528 091 346 362 - 346 362
- obligacje banków 473 097 - 473 097 264 922 - 264 922
- certyfikaty depozytowe  - - - 37 787 - 37 787
- obligacje korporacyjne 54 994 - 54 994 43 653 - 43 653
- obligacje komunalne - - - - - -
Kapitałowe papiery wartościowe: 17 947 - 17 947 28 443 - 28 443
- notowane 10 431 - 10 431 6 893 - 6 893
- nie notowane 7 516 - 7 516 21 550 - 21 550
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem: 565 909 598 035 1 163 944 510 786 252 278 763 064
prev next

 

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu obejmują papiery wartościowe stanowiące poręczenie umów odkupu zawartych z klientami (transakcje sell buy back), których wartość rynkowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 598 035 tys. zł (31 grudnia 2013 r. – 252 278 tys. zł).