11. Ogólne koszty administracyjne

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Koszty pracownicze (844 131) (808 259)
Koszty rzeczowe (627 613) (586 658)
Podatki i opłaty (29 811) (30 011)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (70 790) (58 228)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6 993) (6 782)
Pozostałe (1 205) (215)
Ogólne koszty administracyjne, razem (1 580 543) (1 490 153)
prev next

 

Pozycja „Koszty rzeczowe” obejmuje koszt rat leasingu operacyjnego środków trwałych (głównie nieruchomości) w wysokości 27 678 tys. zł (2013: 27 562 tys. zł).

Poniżej przedstawiono koszty pracownicze poniesione za 2014 rok i 2013 rok.

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Koszty wynagrodzeń (682 454) (657 993)
Koszty ubezpieczeń społecznych (102 000) (98 847)
Koszty świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (616) (857)
Wynagrodzenie dotyczące płatności w formie akcji, w tym: (24 814) (15 886)
- płatności w formie akcji rozliczane w opcjach na akcje mBanku S.A. (14 251) (15 759)
- płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych (10 563) (127)
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (34 247) (34 676)
Koszty pracownicze, razem (844 131) (808 259)
prev next