13. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

   
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Odpisy netto na należności od banków (Nota 18) (1 114) 282
Odpisy netto na kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota 22) (521 444) (468 485)
Odpisy netto na zobowiązania warunkowe wobec klientów (Nota 33) 6 655 (9 575)
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  (515 903) (477 778)
prev next