Noty objaśniające do sprawozdania finansowego

1.     Informacje o Grupie mBanku S.A.

Grupę Kapitałową mBanku S.A. („Grupa”) stanowią podmioty, nad którymi mBank S.A. („Bank”) sprawuje kontrolę i mające dla Banku charakter:

 • strategiczny - akcje i udziały w spółkach wspierających poszczególne piony biznesowe mBanku S.A. (pion korporacji i rynków finansowych, bankowości detalicznej oraz pozostałe) o horyzoncie inwestowania nie krótszym niż 3 lata. Utworzenie lub nabycie tych spółek miało na celu rozszerzenie oferty dla klientów Banku;
 • inny – akcje i udziały spółek nabyte za wierzytelności, powstałe w wyniku ugód i układów z dłużnikami, mające na celu odzyskanie części lub całości należności kredytowych oraz spółek postawionych w stan likwidacji lub upadłości.

Jednostką dominującą Grupy jest mBank S.A. będący spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, wchodzącą w skład Grupy Commerzbank AG.

Siedziba centrali Banku mieści się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

Akcje Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa Kapitałowa mBanku S.A. objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym składała się z następujących spółek:

mBank S.A.; podmiot dominujący

mBank S.A. („Bank”) został powołany pod nazwą Bank Rozwoju Eksportu SA uchwałą nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 roku. Bank został zarejestrowany na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w dniu 23 grudnia 1986 roku w Rejestrze Handlowym pod numerem RHB 14036. IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 marca 1999 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy Banku na BRE Bank SA. Nowa firma Banku została wpisana do rejestru w dniu 23 marca 1999 roku. W dniu 11 lipca 2001 roku Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisie Banku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237.

W dniu 22 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwał nr 26 oraz 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A., które odbyło się dnia 11 kwietnia 2013 roku. Wraz z rejestracją zmian w Satucie zmianie uległa nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Spółka Akcyjna na mBank Spółka Akcyjna (w skrócie mBank S.A.).

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bank posiada numer 6419Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”. Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Zgodnie ze Statutem Banku, przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług bankowych i konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Statucie. Bank prowadzi działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską.

Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i walutach obcych.

Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych oraz ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania obrotu nimi.

W ramach bankowości detalicznej mBanku, działalność prowadzą oddziały zagraniczne w Czechach i na Słowacji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w mBanku S.A. wynosiło 4 895 etatów, a w Grupie 6 318 etatów (31 grudnia 2013 r.: Bank 4 696 etatów; Grupa 6 073 etaty).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zatrudnienie w mBanku S.A. wynosiło 6 015 osób, a w Grupie 8 277 osób (31 grudnia 2013 r.: Bank  5 681 osób; Grupa 7 826 osób).

Działalność Grupy realizowana jest w następujących segmentach, szczegółowo opisanych w Nocie 5.

Segment Korporacji i Rynków Finansowych, w tym:

Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna

 • mFaktoring S.A. – podmiot zależny

Spółka prowadzi działalność na rynku polskim w zakresie usług faktoringowych, obsługując transakcje krajowe oraz w eksporcie i imporcie. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz Factors Chain International. mBank posiada pośrednio poprzez spółkę zależną MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa 100% akcji w kapitale zakładowym oraz 100% w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

 • mLeasing Sp. z o.o. – podmiot zależny (segment korporacyjny działalności spółki)

Przedmiotem działalności spółki jest głównie leasing ruchomości, takich jak: maszyny, urządzenia, linie technologiczne, samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz dostawcze, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy, pojazdy, sprzęt specjalistyczny, statki, samoloty, tabor kolejowy, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy. Szczególne miejsce w ofercie mLeasing dla klientów korporacyjnych zajmuje leasing nieruchomości, przede wszystkim nieruchomości biurowych, hoteli, magazynów i centrów logistycznych, stacji benzynowych, budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunalnej. Spółka posiada sieć oddziałów zlokalizowanych w największych miastach Polski. mBank posiada pośrednio poprzez spółkę zależną MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa 100% udziałów w spółce mLeasing.

 • Garbary Sp. z o.o. – podmiot zależny

Jedyną działalnością spółki jest administrowanie nieruchomością gruntową położoną przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowaną kompleksem zakładów mięsnych obecnie nie użytkowanych.

 • MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa– podmiot zależny

Spółka MLV 45 powstała w wyniku przekształcenia BRE Holding Sp. z o.o. w spółkę komandytową. Majątek spółki stanowi 100% udziałów w spółki mLeasing Sp. z o.o., 100% akcji spółki mFaktoring S.A., 73,06% akcji spółki mBank Hipoteczny S.A. i 79,99% akcji spółki mLocum S.A.

 • Transfinance a.s. – podmiot zależny

Transfinance a.s. świadczy usługi faktoringowe w Republice Czeskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane usługi obejmują swoim zakresem faktoring krajowy i międzynarodowy. Dodatkowo spółka zajmuje się skupem inkas, akredytyw, gwarancji bankowych oraz forfaitingiem. Bank posiada 100% akcji spółki. W styczniu 2015 roku Bank dokonał sprzedaży 100% akcji spółki. Transakcja została szczegółowo opisana w Nocie 24 „Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży”.

 • Dom Maklerski mBanku S.A. – podmiot zależny (segment korporacyjny działalności spółki).

Rynki Finansowe

 • mFinance France S.A. – podmiot zależny

Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie dla Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2012 roku spółka dokonała emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR o terminie wykupu w 2015 roku. W 2013 roku spółka dokonała emisji kolejnych transzy euroobligacji o terminie wykupu w 2018 roku: o wartości nominalnej 200 000 tys. CHF oraz o wartości nominalnej 500 000 tys. CZK. W 2014 roku miały miejsce dwie emisje euroobligacji, o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR każda i terminach wykupu w 2019 roku i w 2021 roku.

Segment Bankowości Detalicznej (w tym Private Banking)

 • Aspiro S.A. – podmiot zależny

Aspiro SA oferuje produkty mBanku S.A. oraz banków trzecich. Oferta obejmuje kredyty hipoteczne, produkty biznesowe, kredyty gotówkowe, produkty ubezpieczeniowe i leasing. Dystrybucja odbywa się na terenie całego kraju w 23 Centrach Finansowych Stacjonarnych, 23 Centrach Finansowych Mobilnych, 67 mKioskach, w tym 5 Partnerskich.

 • AWL I Sp. z o.o. – podmiot zależny

AWL I Sp. z o.o. jest spółką celową, pośrednio zależną od mBanku S.A. (100% udziałów w spółce posiada BRE TUiR S.A.). Spółka została nabyta na potrzeby restrukturyzacji działalności ubezpieczeniowej w ramach grupy mBanku.

 • Dom Maklerski mBanku S.A. – podmiot zależny (segment detaliczny działalności spółki)

Przedmiotem działania spółki jest świadczenie wszelkich usług związanych z obrotem papierami wartościowymi, prawami majątkowymi nie będącymi papierami wartościowymi, jak również innymi instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym dozwolonymi przepisami prawa i zakresem posiadanych zezwoleń.

 • mBank Hipoteczny S.A. – podmiot zależny

Przedmiotem działalności mBanku Hipotecznego S.A. jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.

 • mLeasing Sp. z o.o. – podmiot zależny (segment detaliczny działalności spółki).
 • mWealth Management S.A. – podmiot zależny

Przedmiotem działalności mWealth Management S.A. jest kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta. W 2011 roku wdrożony został nowy model biznesowy, skupiający się na ofercie związanej z doradztwem inwestycyjnym. Spółka kontynuuje swój strategiczny kierunek rozwoju komunikowany jako zmiana w ofercie „Od Asset Managera do Wealth Managera”. Nowy model zakłada doradztwo w zakresie całego majątku, zarówno aktywów finansowych jak i pozafinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem planów biznesowych klienta i wsparciem w tym zakresie.

 • BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. – podmiot zależny, ubezpieczyciel

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Spółka prowadzi sprzedaż swoich produktów ubezpieczeniowych zarówno w ramach internetowej platformy ubezpieczeniowej stworzonej we współpracy z oddziałami detalicznymi Banku, jak i klasycznych produktów bancassurance dla klientów Banku za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, spółki BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Bank posiada pośrednio przez spółkę zależną Aspiro S.A. 100% akcji tej spółki. W dniu 11 września 2014 roku, Aspiro S.A. zawarła ze spółką Avanssur S.A., należącą do Grupy AXA, umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE Ubezpieczenia TUiR. Transakcja sprzedaży dojdzie do skutku po spełnieniu określonych warunków zawieszających.

 • BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. – podmiot zależny, pośrednik ubezpieczeniowy

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług agenta ubezpieczeniowego, jak również świadczenie usług z zakresu dokonywania rozliczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych osób ubezpieczonych. Bank posiada pośrednio przez spółkę zależną Aspiro SA 100% udziałów tej spółki.

 • BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. – podmiot zależny, agent ubezpieczeniowy

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług agenta ubezpieczeniowego w zakresie wykonywania i administrowania umów ubezpieczenia niskiego wkładu w kredytach. Bank posiada pośrednio przez spółkę zależną Aspiro S.A. 100% udziałów tej spółki.

Pozostałe

 • mCentrum Operacji Sp. z o.o. – podmiot zależny

Przedmiotem działania spółki jest m.in. świadczenie usług z zakresu zarządzania danymi i dokumentami, a także archiwum elektronicznego, archiwum tradycyjnego oraz obsługi procesów biznesowych i bankowości transakcyjnej.

 • mLocum S.A. – podmiot zależny

mLocum S.A. jest spółką deweloperską działającą na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Spółka opracowuje i kwalifikuje projekty inwestycyjne, organizuje, nadzoruje i prowadzi prace projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa, sprawuje funkcję inwestora zastępczego, organizuje finansowanie inwestycji. Bank posiada pośrednio przez MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa 79,99% akcji spółki.

 • BDH Development Sp. z o.o. – podmiot zależny

Przedmiotem działalności spółki jest realizacja i dokończenie przedsięwzięć deweloperskich na bazie nieruchomości mieszkaniowych przejętych przez podmioty z Grupy mBanku S.A. w drodze restrukturyzacji i windykacji kredytów inwestycyjnych, w celu odzyskania jak największej wartości z przejętych nieruchomości. Bank posiada 100% udziałów w spółce.

Pozostałe informacje o spółkach Grupy

W ramach przeprowadzonej reorganizacji w Grupie mBanku S.A., w dniu 25 lutego 2014 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki AWL I Sp. z o.o. o kwotę 72 876 tys. zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki objął dotychczasowy wspólnik BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. ("BRE TUiR"), w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów spółki BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. i 100% udziałów spółki BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

W związku z powyższym począwszy od pierwszego kwartału 2014 roku Grupa objęła konsolidacją spółkę zależną AWL I Sp. z o.o., która była bezpośrednim właścicielem udziałów w spółkach BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. i BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

W dniu 30 lipca 2014 roku, w ramach procesu reorganizacji działalności ubezpieczeniowej w Grupie mBanku, spółka Aspiro S.A. nabyła od spółki AWL I Sp. z o.o. 100% udziałów w spółkach BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. i BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. za łączną kwotę 72 876 tys. zł. W związku z transakcją nastąpiło umorzenie udziałów w spółce AWL I Sp. z o.o., w wyniku którego obecnie jej kapitał zakładowy wynosi 300 tys. zł. Jedynym udziałowcem AWL I Sp. z o.o. pozostaje BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. Zdarzenia te nie miały wpływu na wynik Grupy mBanku.

W dniu 11 września 2014 roku spółka zależna od mBanku, Aspiro S.A., będąca akcjonariuszem spółki BRE TUiR, zawarła ze spółką Avanssur S.A., należącą do Grupy AXA, umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE TUiR.

W związku z powyższym Grupa zaklasyfikowała spółkę BRE TUiR oraz pośrednio przez BRE TUiR spółkę zależną od niej  AWL I Sp. z o.o. do aktywów trwałych (grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży począwszy od sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 września 2014 roku.

W dniu 8 grudnia 2014 roku pomiędzy mBankiem S.A. i UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (UniCredit) zawarta została umowa sprzedaży, na mocy której mBank S.A. sprzedał 100% akcji spółki Transfinance a.s. na rzecz UniCredit. W dniu 20 stycznia 2015 roku, po spełnieniu warunków zawieszających, nastąpiła finalizacja transakcji. Sprzedaż Transfinance jest wynikiem realizacji Strategii Jednego Banku na lata 2012-2016 oraz jest ostatnim etapem restrukturyzacji działalności faktoringowej poza granicami Polski, tj. po transakcji sprzedaży Magyar Factor zRt i Intermarket Bank AG w 2011 roku.

W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa zaklasyfikowała spółkę Transafinance a.s. do aktywów trwałych (grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży.

Informacje na temat sprzedaży BRE TUiR i Transfinance a.s. zostały zawarte w Nocie 24 „Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży”.

Informacje dotyczące rodzaju prowadzonej przez spółki działalności znajdują się w Nocie 5 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, „Segmenty działalności”.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Bank obejmuje następujące spółki:

 
Nazwa spółki  31.12.2014 31.12.2013
Udział  w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji Udział  w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji
Aspiro S.A.  100% pełna 100% pełna
AWL I Sp. z o.o. 100% pełna - -
BDH Development Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Agent Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 100% pełna 100% pełna
Dom Maklerski mBanku S.A. 100% pełna 100% pełna
Garbary Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
mBank Hipoteczny S.A. 100% pełna 100% pełna
mCentrum Operacji Sp. z o.o.  100% pełna 100% pełna
mFaktoring S.A.  100% pełna 100% pełna
mLeasing Sp. z o.o.  100% pełna 100% pełna
mWealth Management S.A. 100% pełna 100% pełna
MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa  100% pełna 100% pełna
Transfinance a.s. 100% pełna 100% pełna
mFinance France S.A. 99,98% pełna 99,98% pełna
mLocum S.A. 79,99% pełna 79,99% pełna
prev next

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd mBanku S.A. dnia 2 marca 2015 roku.