18. Należności od banków

   
  31.12.2014 31.12.2013
Rachunki bieżące 492 313 479 627
Lokaty w innych bankach do 3-ech miesięcy 459 943 1 167 287
Ujęte w ekwiwalentach środków pieniężnych (Nota 43) 952 256 1 646 914
Kredyty i pożyczki 214 148 149 829
Lokaty terminowe w innych bankach 10 396 4 953
Transakcje reverse repo / buy sell back 1 811 151 1 249 936
Inne należności 764 948 419 898
Należności (brutto) od banków, razem 3 752 899 3 471 530
Rezerwa utworzona na należności od banków (wielkość ujemna)  (1 484) (289)
Należności (netto) od banków, razem 3 751 415 3 471 241
Krótkoterminowe (do 1 roku) 3 687 301 3 445 025
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 64 114 26 216
prev next

 

Pozycja „Inne należności” obejmuje zabezpieczenia gotówkowe (na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 563 150 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2013 roku 272 259 tys. zł) złożone przez Grupę pod transakcje pochodne (Nota 37).

Należności od banków w podziale na banki polskie i zagraniczne przedstawiają się następująco:

   
  31.12.2014 31.12.2013
Należności (brutto) od banków polskich 1 220 190 934 387
Rezerwa utworzona na należności od banków polskich (234) (118)
Należności (brutto) od banków zagranicznych 2 532 709 2 537 143
Rezerwa utworzona na należności od banków zagranicznych (1 250) (171)
Należności (netto) od banków, razem 3 751 415 3 471 241
prev next

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kredyty udzielone bankom o zmiennej stopie wyniosły 204 336 tys. zł, a o stałej stopie 9 812 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: – kredyty na zmienną stopę – 140 215 tys. zł, a na stałą – 9 614 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku lokaty w bankach stanowiły lokaty na stałą stopę w kwotach odpowiednio 470 339 tys. zł i 1 172 240 tys. zł. Średnie oprocentowanie lokat w innych bankach oraz kredytów udzielonych innym bankom wynosiło 1,50% (31 grudnia 2013 r.: 1,42%).

Zmiana stanu rezerw na należności od banków przedstawia się następująco:

   
  31.12.2014 31.12.2013
Stan rezerw na należności od banków na początek okresu (289) (559)
Utworzenie rezerw (Nota 13) (6 241) (1 664)
Rozwiązanie rezerw (Nota 13)  5 127 1 946
Różnice kursowe (81) (12)
Stan rezerw na należności od banków na koniec okresu (1 484) (289)
prev next

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota rezerw utworzonych na należności od banków dotyczy głównie należności bez utraty wartości. Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota rezerw utworzonych na należności od banków dotyczy w całości należności bez utraty wartości.

 
Należności od banków 31.12.2014 31.12.2013
zaangażowanie (tys. zł) udział/ pokrycie (%) zaangażowanie (tys. zł) udział/ pokrycie (%)
Nieprzeterminowane, bez utraty wartości  3 752 782 100,00 3 471 530 100,00
Przeterminowane, bez utraty wartości - - - -
Pozycje z rozpoznaną utratą wartości 117 0 - -
Razem brutto 3 752 899 100,00 3 471 530 100,00
Rezerwa (na pozycje z rozpoznaną utratą wartości oraz rezerwa IBNI) (1 484) 0,04 (289) 0,01
Razem netto 3 751 415 99,96 3 471 241 99,99
prev next

 

Należności od banków, bez utraty wartości

 
Należności od banków
Pod-portfel 31.12.2014 31.12.2013
1 1 421 582 1 860 281
2 1 192 383 881 110
3 145 096 203 301
4 641 456 230 093
5 1 063 42 827
6 - -
7 19 491 -
8 173 171 116 261
pozostałe* 158 540 137 657
Razem 3 752 782 3 471 530
prev next

*) pozostałe dotyczą spółek, które nie stosują systemów ratingowych analogicznych jak mBank.