22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

 

   
  31.12.2014 31.12.2013
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym: 41 560 477 38 307 915
- należności bieżące 5 442 653 4 978 854
- kredyty terminowe, w tym: 36 117 824 33 329 061
    - kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 30 510 513 28 692 896
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym: 32 841 046 29 475 274
- należności bieżące 3 701 490 3 597 377
- kredyty terminowe: 23 977 679 21 076 873
    - udzielone dużym klientom 5 751 583 5 115 320
    - udzielone średnim i małym klientom 18 226 096 15 961 553
- transakcje reverse repo / buy sell back 3 838 553 3 287 066
- pozostałe  1 323 324 1 513 958
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 1 924 395 2 177 976
Inne należności 1 047 273 620 627
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 77 373 191 70 581 792
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna)  (2 790 841) (2 371 407)
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 74 582 350 68 210 385
Krótkoterminowe (do 1 roku) 26 964 700 24 596 330
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 47 617 650 43 614 055
prev next

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kredyty o zmiennej stopie procentowej wyniosły 73 877 559 tys. zł, a o stałej stopie procentowej wyniosły 3 495 632 tys. zł (31 grudnia 2013 r. odpowiednio: 69 584 163 tys. zł i 997 629 tys. zł). Powyższe wartości odnoszą się do sumy kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym, korporacyjnym i sektorowi budżetowemu. Średnie oprocentowanie kredytów udzielonych klientom (z wyłączeniem transakcji reverse repo) wynosiło 3,98% (31 grudnia 2013 r. 4,01%).

Pozycja „Pozostałe” obejmuje zabezpieczenia gotówkowe (na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 18 226 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2013 roku 62 498 tys. zł) złożone przez Grupę pod transakcje pochodne (Nota 37).

W 2013 roku Grupa dokonała w ramach kilku transakcji, sprzedaży detalicznych i korporacyjnych portfeli należności  z rozpoznaną utratą wartości (default). Wartość nominalna zawartych transakcji sprzedaży wyniosła 852 092 tys. zł (w tym portfel korporacyjny 642 930 tys. zł). Sprzedane należności korporacyjne w większości przypadków były w sposób znaczny pokryte rezerwami na utratę wartości, a transakcje miały istotny wpływ na zmniejszenie portfela korporacyjnego z rozpoznaną utratą wartości wykazywanego na koniec 2013 roku oraz na poziom jego pokrycia rezerwami.

Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek

 

   
  31.12.2014 31.12.2013
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty
Zaangażowanie bilansowe brutto 72 458 578 66 158 075
Rezerwy na utratę wartości ekspozycji analizowanych portfelowo (IBNI) (242 401) (256 556)
Zaangażowanie bilansowe netto 72 216 177 65 901 519
Należności, które utraciły wartość    
Zaangażowanie bilansowe brutto 4 914 613 4 423 717
Rezerwy na należności, które utraciły wartość (2 548 440) (2 114 851)
Zaangażowanie bilansowe netto 2 366 173 2 308 866
prev next

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości kredytów i pożyczek

 

   
ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2014 Stan rezerw na 01.01.2014 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Stan rezerw na 31.12.2014
KLIENCI INDYWIDUALNI (1 154 497) (1 004 962) 703 279 (24 442) 209 (1 480 413)
Należności bieżące (444 214) (405 670) 264 742 (8 812) 100 (593 854)
Kredyty terminowe, w tym: (710 283) (599 292) 438 537 (15 630) 109 (886 559)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (469 157) (311 490) 249 763 (10 552) 84 (541 352)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 205 113) (742 274) 512 086 (32 647) 158 889 (1 309 059)
Należności bieżące (234 414) (197 360) 186 836 (22 710) 26 537 (241 111)
Kredyty terminowe, w tym: (915 235) (512 930) 324 214 11 273 30 948 (1 061 730)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (180 681) (74 498) 63 586 (2 355) - (193 948)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (734 554) (438 432) 260 628 13 628 30 948 (867 782)
Pozostałe (55 464) (31 984) 1 036 (21 999) 101 404 (7 007)
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży - - - 789 - 789
KLIENCI BUDŻETOWI (11 797) (2 100) 12 527 1 - (1 369)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 371 407) (1 749 336) 1 227 892 (57 088) 159 098 (2 790 841)
prev next

 

   
ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2013 Stan rezerw na 01.01.2013 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Stan rezerw na 31.12.2013
KLIENCI INDYWIDUALNI (1 057 723) (1 251 779) 990 527 (18 078) 182 556 (1 154 497)
Należności bieżące (586 189) (459 141) 518 946 (17 120) 99 290 (444 214)
Kredyty terminowe, w tym: (471 534) (792 638) 471 581 (958) 83 266 (710 283)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (283 938) (488 484) 268 959 760 33 546 (469 157)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 458 484) (767 033) 559 269 6 835 454 300 (1 205 113)
Należności bieżące (286 561) (252 500) 174 579 38 567 91 501 (234 414)
Kredyty terminowe, w tym: (1 112 926) (503 632) 384 007 (27 363) 344 679 (915 235)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (311 280) (139 081) 193 890 1 271 74 519 (180 681)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (801 646) (364 551) 190 117 (28 634) 270 160 (734 554)
Pozostałe (58 997) (10 901) 683 (4 369) 18 120 (55 464)
KLIENCI BUDŻETOWI (12 326) (724) 1 255 (2) - (11 797)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 528 533) (2 019 536) 1 551 051 (11 245) 636 856 (2 371 407)
prev next

Kredyty i pożyczki obejmują należności z tytułu leasingu finansowego.

   
  31.12.2014 31.12.2013
Inwestycja leasingowa brutto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności: 5 122 993 4 541 342
- Do 1 roku 1 634 260 1 393 783
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 893 079 2 492 111
- Powyżej 5 lat 595 654 655 448
Niezrealizowane przyszłe przychody finansowe z tytułu leasingu finansowego (wielkość ujemna) (537 336) (533 982)
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 4 585 657 4 007 360
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności:    
- Do 1 roku 1 446 365 1 208 758
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 645 409 2 230 081
- Powyżej 5 lat 493 883 568 521
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego  4 585 657 4 007 360
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu leasingu finansowego (159 100) (149 130)
Wartość bilansowa netto należności z tytułu leasingu finansowego 4 426 557 3 858 230
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 323 458 202 245
prev next

 

 
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 31.12.2014 31.12.2013
zaangażowanie (tys. zł) udział/ pokrycie (%) zaangażowanie (tys. zł) udział/ pokrycie (%)
Nieprzeterminowane, bez utraty wartości  69 925 565 90,37 63 847 985 90,46
Przeterminowane, bez utraty wartości 2 533 013 3,27 2 310 090 3,27
Pozycje z rozpoznaną utratą wartości 4 914 613 6,35 4 423 717 6,27
Razem brutto 77 373 191 100,00 70 581 792 100,00
Rezerwa (na pozycje z rozpoznaną utratą wartości oraz rezerwa IBNI) (2 790 841) 3,61 (2 371 407) 3,36
Razem netto 74 582 350 96,39 68 210 385 96,64
prev next

Kwota rozpoznanych rezerw na kredyty i pożyczki wynosi 2 790 841 tys. zł (31 grudnia 2013 r. – 2 371 407 tys. zł), z czego 2 548 440 tys. zł (31 grudnia 2013 r. – 2 114 851 tys. zł) reprezentuje rezerwy na kredyty i pożyczki udzielone klientom, dla których rozpoznano indywidualnie utratę wartości, a pozostała kwota 242 401 tys. zł reprezentuje rezerwę portfelową IBNI (31 grudnia 2013 r. – 256 556 tys. zł).

90,37% portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom nie należy ani do kategorii należności przeterminowanych ani z utratą wartości (31 grudnia 2013 r. – 90,46%).

 

 

Kredyty i pożyczki nieprzeterminowane, bez utraty wartości

31 grudnia 2014 r. Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Klienci budżetowi Inne należności Razem klienci
Pod-portfel Należności bieżące Kredyty terminowe w tym: Należności bieżące Kredyty terminowe Transakcje reverse repo/ buy sell back Pozostałe
kredyty mieszkaniowe i hipoteczne udzielone dużym klientom udzielone średnim i małym klientom
1 50 121 2 756 681 2 698 567 76 519 444 595 460 889 - 2 177 917 246 3 966 970
2 902 114 19 205 880 18 575 234 489 396 1 077 725 996 792 - 18 226 1 197 564 1 302 23 888 999
3 1 100 939 5 646 539 4 220 487 545 440 1 165 995 3 116 904 - 3 339 965 279 11 916 064
4 1 295 018 3 393 621 1 580 106 1 619 116 2 643 625 8 909 256 - - 175 188 100 18 035 924
5 592 123 1 262 949 611 563 484 530 33 037 1 895 509 - - 5 960 7 4 274 115
6 39 417 145 005 85 502 24 807 687 158 190 - - - - 368 106
7 105 480 356 644 262 273 40 367 99 902 400 277 - - - 1 1 002 671
8 57 433 152 165 118 386 4 - - 3 838 553 - 3 192 1 044 814 5 096 161
pozostałe *) - - - 1 - - - 1 299 532 - - 1 299 533
kategoria default 54 8 516 3 223 12 592 8 009 47 398 - - - 453 77 022
Razem 4 142 699 32 928 000 28 155 341 3 292 772 5 473 575 15 985 215 3 838 553 1 317 763 1 899 786 1 047 202 69 925 565

*) pozostałe dotyczą spółek, które nie stosują systemów analogicznych jak mBank

prev next

 

 

 

31 grudnia 2013 r. Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Klienci budżetowi Inne należności Razem klienci
Pod-portfel Należności bieżące Kredyty terminowe w tym: Należności bieżące Kredyty terminowe Transakcje reverse repo/ buy sell back Pozostałe
kredyty mieszkaniowe i hipoteczne udzielone dużym klientom udzielone średnim i małym klientom
1 38 137 1 815 230 1 771 948 54 135 86 384 567 148 - - 535 278 8 3 096 320
2 697 256 15 893 469 15 335 382 407 710 2 969 942 1 184 488 - 62 504 1 181 787 - 22 397 156
3 736 917 6 843 621 5 779 251 857 803 1 116 207 2 690 665 - 1 033 080 285 853 - 13 564 146
4 1 247 564 3 828 028 2 430 586 1 560 288 456 508 7 292 149 - - 134 253 - 14 518 790
5 738 397 1 306 710 714 315 274 359 100 001 1 711 440 - - 1 232 - 4 132 139
6 40 410 142 453 98 376 9 840 67 504 136 557 - - - - 396 764
7 200 440 585 078 429 435 23 698 28 014 270 214 - - - - 1 107 444
8 150 459 101 802 30 656 1 - - 3 287 066 - - 620 619 4 159 947
pozostałe *) - - - 443 - - - 346 526 - - 346 969
kategoria default - 6 300 2 179 12 908 7 919 101 183 - - - - 128 310
Razem 3 849 580 30 522 691 26 592 128 3 201 185 4 832 479 13 953 844 3 287 066 1 442 110 2 138 403 620 627 63 847 985

*) pozostałe dotyczą spółek, które nie stosują systemów analogicznych jak mBank

prev next

Kredyty i pożyczki przeterminowane, bez rozpoznanej utraty wartości

Kwoty brutto kredytów i pożyczek, które były przeterminowane, lecz dla których nie rozpoznano utraty wartości, przedstawiono poniżej w podziale na klasy aktywów. Dla kredytów i pożyczek przeterminowanych krócej niż o 90 dni nie rozpoznaje się utraty wartości chyba, że inne dostępne informacje świadczą o jej wystąpieniu.

 

 
31 grudnia 2014 r. Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Klienci budżetowi Inne należności Razem klienci
  Należności bieżące Kredyty terminowe w tym: Należności bieżące Kredyty terminowe Transakcje reverse repo/ buy sell back Pozostałe
kredyty mieszkaniowe i hipoteczne udzielone dużym klientom udzielone średnim i małym klientom
do 30 dni 322 554 1 055 791 833 692 14 822 18 504 611 548 - - 24 609 - 2 047 828
od 31 do 60 dni 23 808 145 974 104 053 3 324 392 61 823 - - - 71 235 392
od 61 do 90 dni 9 685 34 553 20 861 621 - 11 201 - - - - 56 060
powyżej 90 dni 9 441 19 548 5 556 10 296 - 154 448 - - - - 193 733
Razem 365 488 1 255 866 964 162 29 063 18 896 839 020 - - 24 609 71 2 533 013
prev next

 

 
31 grudnia 2013 r. Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Klienci budżetowi Inne należności Razem klienci
  Należności bieżące Kredyty terminowe w tym: Należności bieżące Kredyty terminowe Transakcje reverse repo/ buy sell back Pozostałe
kredyty mieszkaniowe i hipoteczne udzielone dużym klientom udzielone średnim i małym klientom
do 30 dni 316 856 924 349 722 009 10 058 7 644 438 088 - - 26 667 - 1 723 662
od 31 do 60 dni 31 433 155 514 116 847 4 542 4 609 151 076 - - - - 347 174
od 61 do 90 dni 11 304 41 670 31 349 1 323 - 11 070 - - - - 65 367
powyżej 90 dni 23 657 72 040 20 928 11 590 332 53 362 - - 12 906 - 173 887
Razem 383 250 1 193 573 891 133 27 513 12 585 653 596 - - 39 573 - 2 310 090
prev next

Kredyty i pożyczki, dla których rozpoznano indywidualnie utratę wartości

Wartość netto kredytów i pożyczek z rozpoznaną indywidualnie utratą wartości wyniosła 2 366 173 tys. zł (31 grudnia 2013 r. – 2 308 866 tys. zł). Poniżej przedstawiono kwoty brutto kredytów i pożyczek, dla których rozpoznano indywidualnie utratę wartości (przed uwzględnieniem przepływów pieniężnych z tytułu posiadanych zabezpieczeń oraz oczekiwanych spłat), w podziale na klasy aktywów.

 

 
  Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Klienci budżetowi Inne należności Razem klienci
  Należności bieżące Kredyty terminowe w tym: Należności bieżące Kredyty terminowe Transakcje reverse repo/ buy sell back Pozostałe
kredyty mieszkaniowe i hipoteczne udzielone dużym klientom udzielone średnim i małym klientom
31 grudnia 2014 r.
Kredyty i pożyczki z utratą wartości 934 466 1 933 958 1 391 010 379 655 259 112 1 401 861 - 5 561 - - 4 914 613
Rezerwy na kredyty i pożyczki z utratą wartości (539 544) (788 893) (496 287) (335 978) (181 480) (697 127) - (5 418) - - (2 548 440)
31 grudnia 2013 r.        
Kredyty i pożyczki z utratą wartości 746 024 1 612 797 1 209 635 368 679 270 256 1 354 113 - 71 848 - - 4 423 717
Rezerwy na kredyty i pożyczki z utratą wartości (388 617) (608 010) (411 346) (215 575) (170 440) (677 545) - (54 664) - - (2 114 851)
prev next

Grupa charakteryzuje się konserwatywnym podejściem w obszarze weryfikacji wartości zabezpieczeń i ustalania dopuszczalnych poziomów wskaźnika LtV. Polityka w tym zakresie narzuca szczególnie istotne ograniczenia w przypadku transakcji cechujących się wyższą od średniej szkodowością (pożyczki i kredyty konsolidacyjne) oraz/lub zabezpieczanych na nieruchomościach o niskiej płynności (zlokalizowanych na rynkach słabo rozwiniętych).

Finansowy efekt zabezpieczeń

 

 
Stan na 31 grudnia 2014 roku Wartrość brutto Rezerwa utworzona Rezerwa bez uwzglądnienia przepływów z zabezpieczeń Finansowy efekt zabezpieczeń
Dane bilansowe
Należności od banków 3 752 899 (1 484) (1 484) -
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 77 373 191 (2 790 841) (4 148 918) 1 385 297
Klienci indywidualni: 41 560 477 (1 480 479) (1 797 724) 317 245
− Należności bieżące 5 442 653 (593 854) (614 931) 21 077
− Kredyty terminowe, w tym: 36 117 824 (886 625) (1 182 793) 296 168
      kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 30 510 513 (541 418) (764 534) 223 116
Klienci korporacyjni: 27 679 169 (1 281 773) (2 349 790) 1 068 017
− Należności bieżące 3 701 490 (349 331) (397 825) 48 494
− Kredyty terminowe: 23 977 679 (932 442) (1 951 965) 1 019 523
      udzielone dużym klientom  5 751 583 (193 948) (280 510) 86 562
      udzielone średnim i małym klientom  18 226 096 (738 494) (1 671 455) 932 961
Klienci budżetowi 1 924 395 (1 369) (1 404) 35
Razem dane bilansowe 81 126 090 (2 792 325) (4 150 402) 1 385 297
Dane pozabilansowe
Zobowiązania do udzielenia kredytów oraz pozostałe udzielone zobowiązania finansowe 19 883 402 (41 376) (45 684) 4 308
Gwarancje, akcepty bankowe i akredytywy 3 610 377 (8 237) (11 773) 3 536
Razem dane pozabilansowe 23 493 779 (49 613) (57 457) 7 844
prev next

 

 
Stan na 31 grudnia 2013 roku Wartrość brutto Rezerwa utworzona Rezerwa bez uwzglądnienia przepływów z zabezpieczeń Finansowy efekt zabezpieczeń
Dane bilansowe
Należności od banków 3 471 530 (289) (289) -
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym: 70 581 792 (2 371 407) (3 737 661) 1 703 106
Klienci indywidualni: 38 307 915 (1 154 563) (1 486 116) 331 553
− Należności bieżące 4 978 854 (444 214) (468 880) 24 666
− Kredyty terminowe, w tym: 33 329 061 (710 349) (1 017 236) 306 887
      kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 28 692 896 (469 223) (671 645) 202 422
Klienci korporacyjni: 25 152 990 (1 390 778) (2 616 968) 1 226 190
− Należności bieżące 3 597 377 (234 414) (321 643) 87 229
− Kredyty terminowe: 21 076 873 (633 781) (1 912 212) 1 278 431
      udzielone dużym klientom  5 115 320 (180 681) (299 011) 118 330
      udzielone średnim i małym klientom  15 961 553 (453 100) (1 613 201) 1 160 101
Klienci budżetowi 2 177 976 (11 797) (17 690) 5 893
Razem dane bilansowe 74 053 322 (2 529 092) (4 104 919) 1 703 106
Dane pozabilansowe
Zobowiązania do udzielenia kredytów oraz pozostałe udzielone zobowiązania finansowe 18 417 254 (34 720) (58 792) 24 072
Gwarancje, akcepty bankowe i akredytywy 3 188 247 (21 348) (36 775) 15 427
Razem dane pozabilansowe 21 605 501 (56 068) (95 567) 39 499
prev next