48. Konsolidacja ostrożnościowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012  ("Rozporządzenie CRR"), mBank ("Bank") jest istotną jednostką zależną unijnej instytucji dominującej, sporządzającą skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe w celu wypełnienia wymagań opisanych w MSR 1.135 „Prezentacja sprawozdań finansowych”.

Poniżej przedstawiono informacje finansowe, nie stanowiące miar regulowanych przez MSSF.

Grupę Kapitałową mBanku S.A. („Grupa”) stanowią podmioty określone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej zawartymi w Rozporządzeniu CRR.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanych ostrożnościowo danych  finansowych

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe Grupy mBanku S.A. sporządzone zgodnie z zasadami konsolidacji ostrożnościowej określonymi w Rozporządzeniu CRR („skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe”) sporządzono za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe zostały sporządzone przy zastosowaniu zasad konsolidacji ostrożnościowej, określonych w Rozporządzeniu CRR. Wykazany w skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych skonsolidowany zysk z bieżącego okresu może być zaliczony do skonsolidowanego kapitału podstawowego Tier I w kalkulacji skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier I, skonsolidowanego współczynnika kapitału Tier I oraz skonsolidowanego łącznego współczynnika kapitałowego po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, lub po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Podczas sporządzania skonsolidowanych ostrożnościowo danych finansowych Grupy zostały zastosowane te same zasady (polityki) rachunkowości, które zostały zastosowane podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. za 2014 rok, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), za wyjątkiem zasad konsolidacji przedstawionych poniżej.

Skonsolidowane ostrożnościowo dane finansowe obejmują Bank oraz następujące spółki:

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Nazwa spółki  Udział  w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji Udział  w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji
Dom Maklerski mBanku S.A. 100% pełna 100% pełna
mBank Hipoteczny S.A. 100% pełna 100% pełna
mCentrum Operacji Sp. z o.o.  100% pełna 100% pełna
mFaktoring S.A.  100% pełna 100% pełna
mLeasing Sp. z o.o.  100% pełna 100% pełna
MLV 45 Sp. z o.o. spółka komandytowa  100% pełna 100% pełna
Transfinance a.s. 100% pełna 100% pełna
mFinance France S.A. 99,98% pełna 99,98% pełna
prev next

Zakresem konsolidacji ostrożnościowej objęte są jednostki zdefiniowane w Rozporządzeniu CRR – jako instytucje, instytucje finansowe lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych będące jednostkami zależnymi lub przedsiębiorstwami, w kapitale których utrzymywany jest udział kapitałowy, poza jednostkami, w których łączna kwota aktywów i pozycji pozabilansowych jest niższa od mniejszej z następujących dwóch kwot:

a) 10 mln EUR;

b) 1 % łącznej kwoty aktywów oraz pozycji pozabilansowych jednostki dominującej lub przedsiębiorstwa posiadającego udział kapitałowy.

Skonsolidowane dane finansowe łączą pozycje aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów i kosztów jednostki dominującej i jednostek zależnych wyłączając wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej. Stąd powstaje wartość firmy. Jeżeli wartość firmy jest ujemna, ujmuje się ją bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata i każdy składnik pozostałych całkowitych dochodów jest przypisywany do właścicieli Grupy oraz do udziałów niekontrolujących nawet wtedy, gdy w rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną. Jeżeli Grupa utraci kontrolę nad jednostką zależną, to rozlicza wszelkie kwoty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach związane z tą jednostką zależną na takich zasadach, jakie byłyby wymagane w przypadku, gdy Grupa bezpośrednio zbyła odnośne aktywa lub zobowiązania.

Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przekazanego składnika aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

Skonsolidowany ostrożnościowo rachunek zysków i strat

 

 
  Okres   
od 01.01.2014       
do 31.12.2014
Okres   
od 01.01.2013       
do 31.12.2013
Przychody z tytułu odsetek 3 930 574 3 933 430
Koszty odsetek (1 468 315) (1 723 667)
Wynik z tytułu odsetek 2 462 259 2 209 763
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 358 468 1 263 563
Koszty z tytułu opłat i prowizji (482 126) (464 578)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 876 342 798 985
Przychody z tytułu dywidend 30 133 34 045
Wynik na działalności handlowej, w tym: 366 232 340 614
Wynik z pozycji wymiany 233 341 281 780
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń 132 891 58 834
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 29 205 78 816
Pozostałe przychody operacyjne 137 734 177 019
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  (515 903) (477 778)
Ogólne koszty administracyjne (1 500 946) (1 419 426)
Amortyzacja (186 251) (184 569)
Pozostałe koszty operacyjne (141 986) (119 161)
Wynik działalności operacyjnej 1 556 819 1 438 308
Zysk brutto  1 556 819 1 438 308
Podatek dochodowy (333 587) (294 953)
Zysk  netto  1 223 232 1 143 355
Zysk netto przypadający na:
 - akcjonariuszy mBanku S.A. 1 223 232 1 143 355
 - udziały niekontrolujące - -
prev next

Skonsolidowane ostrożnościowo sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

 
AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013
Kasa, operacje z bankiem centralnym 3 054 548 1 650 466
Należności od banków 3 727 309 3 452 330
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 156 450 680 902
Pochodne instrumenty finansowe 4 865 517 2 349 585
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 74 697 423 68 298 858
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 461 970
Inwestycyjne papiery wartościowe 27 906 260 25 589 670
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 291 829 -
Wartości niematerialne, w tym: 456 522 445 202
 - wartość firmy jednostek zależnych - 1 196
Rzeczowe aktywa trwałe 708 103 700 646
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 61 336 7 332
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 238 980 336 999
Inne aktywa 509 114 620 400
AKTYWA RAZEM 117 673 852 104 133 360
prev next

 

 
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY
Z o b o w i ą z a n i a
Zobowiązania wobec banku centralnego - -
Zobowiązania wobec innych banków 13 383 829 19 224 182
Pochodne instrumenty finansowe 4 719 056 2 459 715
Zobowiązania wobec klientów 72 615 316 61 892 621
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 341 742 5 430 524
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych  103 382 (4 349)
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 91 793 -
Pozostałe zobowiązania 1 301 051 1 161 826
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego 1 441 2 877
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 980 2 954
Rezerwy 176 881 141 060
Zobowiązania podporządkowane 4 127 724 3 762 757
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 106 864 195 94 074 167
prev next

 

 
K a p i t a ł y
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy mBanku S.A. 10 809 655 10 059 191
Kapitał podstawowy: 3 523 903 3 512 338
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 168 840 168 696
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 3 355 063 3 343 642
Zyski zatrzymane 6 736 229 6 228 786
- Wynik finansowy z lat ubiegłych 5 512 997 5 085 431
- Wynik roku bieżącego 1 223 232 1 143 355
Inne pozycje kapitału własnego 549 523 318 067
Udziały niekontrolujące 2 2
K a p i t a ł y  r a z e m 10 809 657 10 059 193
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY RAZEM 117 673 852 104 133 360
prev next