17. Kasa, operacje z bankiem centralnym

   
  31.12.2014 31.12.2013
Środki pieniężne w kasie (skarbcu) 372 987 250 696
Środki pieniężne w rachunku bieżącym 2 681 562 1 399 771
Kasa, operacje z bankiem centralnym, razem (Nota 43) 3 054 549 1 650 467
prev next

 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, mBank S.A. i mBank Hipoteczny S.A. utrzymują rezerwę obowiązkową. Średnia arytmetyczna dziennych stanów środków rezerwy obowiązkowej, którą mBank S.A. i mBank Hipoteczny S.A. zobligowane były utrzymać w danym okresie na rachunkach bieżących w NBP, wynosiła:

  • 2 123 204 tys. zł dla okresu od 31 grudnia 2014 roku do 01 lutego 2015 roku,
  • 1 851 071 tys. zł dla okresu od 31 grudnia 2013 roku do 30 stycznia 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku środki rezerwy obowiązkowej w banku centralnym oprocentowane były stawką 1,8% (31 grudnia 2013 - 2,48%).