23. Inwestycyjne papiery wartościowe

 

 
  Inwestycyjne papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Inwestycyjne papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem inwestycyjne papiery wartościowe Inwestycyjne papiery wartościowe, na których nie ustanowiono zabezpieczeń Inwestycyjne papiery wartościowe, na których ustanowiono zabezpieczenia Razem inwestycyjne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe: 22 270 938 5 146 060 27 416 998 19 303 219 5 766 038 25 069 257
Emitowane przez rząd  17 440 062 5 146 060 22 586 122 12 839 094 5 744 542 18 583 636
- obligacje rządowe 17 440 062 5 146 060 22 586 122 12 839 094 5 744 542 18 583 636
Emitowane przez bank centralny 4 479 540 - 4 479 540 6 292 700 21 496 6 314 196
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 351 336 - 351 336 171 425 - 171 425
- obligacje banków 24 907 - 24 907 25 136 - 25 136
- certyfikaty depozytowe  -   - - - -
- obligacje korporacyjne 284 854 - 284 854 107 906 - 107 906
- obligacje komunalne 41 575 - 41 575 38 383 - 38 383
Kapitałowe papiery wartościowe: 261 616 - 261 616 272 506 - 272 506
Notowane 229 961 - 229 961 229 617 - 229 617
Nie notowane 31 655 - 31 655 42 889 - 42 889
             
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem 22 532 554 5 146 060 27 678 614 19 575 725 5 766 038 25 341 763
             
Krótkoterminowe (do 1 roku) 9 034 438 - 9 034 438 6 706 581 23 494 6 730 075
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 13 498 116 5 146 060 18 644 176 12 869 144 5 742 544 18 611 688
prev next

Zaprezentowana powyżej wartość kapitałowych papierów wartościowych wycenianych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości obejmuje rezerwy utworzone z tytułu utraty wartości w wysokości 12 007 tys. zł (31 grudnia 2013 r. – 11 422 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitałowe papiery wartościowe notowane obejmują wartość godziwą akcji PZU SA w kwocie 229 961 tys. zł (31 grudnia 2013 r. – 212 430 tys. zł).

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych opartych na stałej stopie procentowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2014 r. 21 184 127 tys. zł, natomiast opartych na stopie zmiennej 6 232 871 tys. zł (31 grudnia 2013 r. odpowiednio: 17 983 776 tys. zł oraz 7 085 478 tys. zł).

Powyższa nota obejmuje obligacje rządowe pod zastaw Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), obligacje rządowe będące przedmiotem zastawu w transakcjach sell buy back, obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie depozytu złożonego przez klienta.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o BFG, na dzień 31 grudnia 2014 r. Grupa posiadała papiery skarbowe (obligacje i bony) ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 410 712 tys. zł o wartości nominalnej 377 000 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: wartość bilansowa – 369 633 tys. zł, wartość nominalna – 356 500 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG i były zdeponowane na wydzielonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Zyski i straty z inwestycyjnych papierów wartościowych

 

 
  Rok kończący się 31 grudnia
  2014 2013
Sprzedaż / wykup przez emitenta aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 55 373 79 030
Utrata wartości inwestycyjnych papierów wartościowych (3 447) (452)
Zyski i straty z inwestycyjnych papierów wartościowych, razem 51 926 78 578
prev next

W 2014 roku pozycja „sprzedaż/wykup aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz udziałów w jednostkach zależnych” obejmuje wynik na sprzedaży obligacji rządowych w kwocie 45 090 tys. zł (w 2013 roku – 50 796 tys. zł).

Utrata wartości inwestycyjnych papierów wartościowych obejmuje odpis aktualizujący w wysokości 2 737 tys. zł z tytułu przeszacowania wartości bilansowej aktywów spółki Transfinance a.s. do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, w związku z zakwalifikowaniem spółki do aktywów trwałych (grupy aktywów) przeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto, pozycja ta obejmuje wynik zrealizowany na sprzedaży kapitałowych papierów wartościowych w kwocie 10 283 tys. zł.

 

Zmiana stanu inwestycyjnych papierów wartościowych

 

 
  31.12.2014 31.12.2013
Inwestycyjne papiery wartościowe 
Stan na początek okresu 25 341 763 19 993 388
Różnice kursowe  18 860 (35 272)
Zwiększenia 331 433 043 434 054 540
Zmniejszenia (sprzedaż, wykup, umorzenie) (329 435 421) (428 478 060)
Straty z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych i dłużnych dostępnych do sprzedaży (710) (452)
Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej  321 079 (192 381)
Stan na koniec okresu 27 678 614 25 341 763
prev next

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości inwestycyjnych papierów wartościowych

 
  31.12.2014 31.12.2013
Rezerwy na kapitałowe papiery wartościowe    
- Notowane    
Stan na początek okresu (125) (125)
Kwoty spisane w ciężar rezerw 125 -
Stan na koniec okresu - (125)
- Nie notowane    
Stan na początek okresu (11 297) (10 845)
Utworzenie rezerwy (710) (452)
Stan na koniec okresu (12 007) (11 297)
Rezerwy na inwestycyjne papiery wartościowe razem     
Stan na początek okresu (11 422) (10 970)
Utworzenie rezerwy (710) (452)
Kwoty spisane w ciężar rezerw 125 -
Stan na koniec okresu (12 007) (11 422)
prev next