41. Inne pozycje kapitału własnego

 

   
  31.12.2014 31.12.2013
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  (1 765) (2 010)
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe)  2 519 17 153
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) (4 284) (19 163)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 549 621 320 561
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych 507 630 198 266
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych  (2 123) (7 808)
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych  177 439 169 890
Podatek odroczony (133 325) (39 787)
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 4 056 -
Niezrealizowane zyski 5 008 -
Podatek odroczony (952) -
Zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia  (2 389) (484)
Zyski aktuarialne programu emerytalnego określonych świadczeń 26 321
Straty aktuarialne programu emerytalnego określonych świadczeń (2 975) (918)
Podatek odroczony 560 113
Inne pozycje kapitału własnego razem 549 523 318 067
prev next