27. Inne aktywa

 

   
  31.12.2014 31.12.2013
Inne aktywa, w tym: 794 964 952 236
- dłużnicy 176 599 237 188
- rozrachunki międzybankowe 2 726 3 306
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne 73 358 66 575
- przychody do otrzymania 46 588 39 188
- zapasy 303 392 355 942
- należności z tytułu składek ubezpieczeniowych - 27 921
- inne 192 301 222 116
Inne aktywa, razem 794 964 952 236
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 473 489 643 472
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 321 475 308 764
prev next

Wartość zapasów wynika przede wszystkim z działalności prowadzonej przez spółki mLocum i mLeasing.

W ciągu 2014 roku i w ciągu 2013 roku Grupa nie aktywowała kosztów finansowania zewnętrznego.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota 196 670 tys. zł innych aktywów obejmuje należności Domu Maklerskiego od Krajowego Depozytu w wysokości 115 514 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: 134 328 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku powyższa nota zawiera aktywa finansowe w kwocie 294 839 tys. zł (31 grudnia 2013 r.: 402 743 tys. zł).

 

   
  31.12.2014 31.12.2013
Pozostałe aktywa finansowe brutto, w tym: 310 418 418 472
- nieprzeterminowe 303 131 401 681
- przeterminowe powyżej 90 dni 7 287 16 791
- rezerwy na należności przeterminowane (wielkość ujemna) (15 579) (15 729)
Pozostałe aktywa finansowe netto  294 839 402 743
prev next