47. Informacje dotyczące podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, z którym mBank S.A. zawarł umowę, jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego mBanku S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A. została zawarta w dniu 20 maja 2013 roku.

Wyboru nowego audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za lata 2013 i 2014 dokonało w dniu 11 kwietnia 2013 roku XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A., działając na podstawie paragrafu 11 lit. n) Statutu Banku.

Łączna wysokość wynagrodzenia Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego mBanku S.A. wyniosła w 2014 roku 2 893 tys. zł brutto (2013: 2 558 tys. zł).

Łączna wysokość pozostałego wynagrodzenia wypłaconego Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z tytułu świadczenia innych usług na rzecz mBanku S.A. wyniosła w 2014 roku 1 700 tys. zł brutto (2013: 95 tys. zł brutto).

Ponadto, w 2013 roku firmie PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., poprzedniemu audytorowi mBanku S.A., zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 332 tys. zł brutto z tytułu badania i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego mBanku S.A. oraz wynagrodzenie z tytułu świadczenia innych usług na rzecz mBanku S.A. w kwocie 1 046 tys. zł brutto.