2.34. Dane porównawcze

Prezentowane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane za 2013 rok są w pełni porównywalne z danymi na koniec 2014 roku i nie wymagały przekształceń.