24. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży

W dniu 8 grudnia 2014 roku pomiędzy mBankiem S.A. i UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (UniCredit) zawarta została umowa sprzedaży, na mocy której mBank S.A. sprzedał 100% akcji spółki Transfinance a.s. na rzecz UniCredit. W dniu 20 stycznia 2015 roku, po spełnieniu warunków zawieszających, nastąpiła finalizacja transakcji. Sprzedaż Transfinance jest wynikiem realizacji Strategii Jednego Banku na lata 2012-2016 oraz jest ostatnim etapem restrukturyzacji działalności faktoringowej poza granicami Polski tj. po transakcji sprzedaży Magyar Factor zRt i Intermarket Bank AG w 2011 roku.

W związku z powyższym, na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa zaklasyfikowała spółkę Transfinance a.s. do aktywów trwałych (grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży.

W dniu 11 września 2014 roku spółka zależna od mBanku Aspiro S.A. ("Aspiro"), będąca akcjonariuszem spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ("BRE TUiR"), zawarła ze spółką Avanssur S.A., należącą do Grupy AXA, umowę dotyczącą sprzedaży 100% akcji BRE TUiR ("Umowa Sprzedaży Akcji").

Zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji sprzedaż 100% akcji BRE TUiR na rzecz Avanssur SA uwarunkowana będzie zaspokojeniem określonych warunków zawieszających, a w szczególności: (i) uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz (ii) niezgłoszeniem sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W związku z powyższym, Grupa zaklasyfikowała spółkę BRE TUiR oraz pośrednio przez BRE TUiR spółkę zależną od niej AWL I Sp. z o.o. do aktywów trwałych (grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży począwszy od sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 września 2014 roku.

Poniżej przedstawiono dane finansowe dotyczące aktywów trwałych (grup do zbycia) przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

 

 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży

31.12.2014

Kasa, operacje z bankiem centralnym

18

Należności od banków

86 838

Papiery wartościowe przeznaczone do obrote

122 677

Papiery wartościowe przeznaczone do obrote

122 677

Kredyty i pożyczki udzielane klientom

289 969

Wartości niematerialne

3 204

Rzeczowe aktywa trwałe

831

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

804

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 092

Inne aktywa

71 405

Aktywa przeznaczone do sprzedaży razem

576 838

prev next

 

 

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży

31.12.2014

Zobowiązania wobec innych banków

85 994

Zobowiązania wobec klientów

4 908

Pozostałe zobowiązania

45 836

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

4 048

Rezerwy

135 555

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży razem

276 341

prev next

Pozycja „Rezerwy” dotyczy w całości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych” w spółce BRE TUiR (szczegóły w nocie poniżej).

 

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

  31.12.2014 31.12.2013
Rezerwy ubezpieczeniowe i aktywa reasekuracyjne
   
Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, w tym:  236 199  179 892
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji   30 702    22 221
- IBNR  105 627    93 644
- Rezerwa składek
  99 870    64 027
Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, razem   236 199    179 892
Na udziale reasektora, w tym:    
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 22 563 16 328
- IBNR 47 155 42 883
- Rezerwa składek 30 926 33 513
Na udziale reasektora, razem 100 644 92 724
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, w tym:     
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 8 139 5 893
- IBNR 58 472 50 761
- Rezerwa składek 68 944 30 514
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, razem
135 555
87 168
prev next

 

 

Dane finansowe dotyczące przepływów pieniężnych związanych z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

 

31.12.2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(72 335)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

(2 384)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

-

prev next

Działalność spółki Transafinance a.s., do dnia jej sprzedaży przez Grupę, ujęta była w segmencie „Korporacje i Rynki Finansowe” w podsegmencie „Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna”. Wynik finansowy brutto osiągnięty przez spółkę za 2014 rok i za 2013 rok wynosił odpowiednio (18 887) tys. zł i 3 249 tys. zł.

Działalność spółki BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. została ujęta w segmencie „Bankowość Detaliczna (w tym Private Banking)”. Wynik finansowy brutto osiągnięty przez spółkę za 2014 rok i za 2013 rok wynosił odpowiednio 83 390 tys. zł i 94 100 tys. zł.