37. Aktywa zastawione

Na aktywach ustanawia się zabezpieczenia w związku z umowami odkupu papierów wartościowych oraz transakcji pochodnych zawartymi z innymi bankami oraz ustanawia się depozyty zabezpieczające w związku z zawarciem kontraktów giełdowych typu futures, opcjami i członkostwem w giełdach.

Zabezpieczenie może być również złożone w różnej formie (gotówka, papiery wartościowe, zastaw na aktywach itp.).

Analogicznie, na rzecz banku kontrahenci ustanawiają zabezpieczenia transakcji na swoich aktywach. Jeśli przedmiotem takiego zabezpieczenia są papiery wartościowe (w transakcji buy-sell-back), mogą one zostać ponownie użyte jako zabezpieczenie w transakcji przeciwstawnej (sell-buy-back).

Ponadto bank przyjmuje zabezpieczenia o charakterze rzeczowym (w formie zastawu bądź hipoteki) związane z transakcjami o charakterze kredytowym, takich jak udzielone kredyty, linie kredytowe, gwarancje bankowe.

W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie środków możliwych do zastawienia w rozbiciu na główne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy mBanku, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Głównym składnikiem stanowiącym zabezpieczenie płynności Grupy mBanku z tytułu możliwych do ustanowienia zabezpieczeń są skarbowe papiery wartościowe.

31.12.2014

 
Pozycja (w tys. zł) Aktywa Zabezpieczenia przyjete w formie papierów wartościowych związane z transakcjami buy sell back Środki możliwe do zastawienia (3+6)
Aktywa ogółem Aktywa zastawione Aktywa możliwe do zastawienia
Przyjęte Ponownie zastawione Możliwe do zastawienia
  1 2 3 4 5 6 7
Papiery dłużne (Nota 19 i 23), w tym: 28 562 995 5 744 095 21 981 048 5 650 950 3 733 189 1 728 649 23 709 697
- Bony pieniężne NBP 4 479 540 - 4 479 540 - - - 4 479 540
- Papiery skarbowe 23 204 028 5 744 095 17 459 933 5 650 950 3 733 189 1 728 649 19 188 582
- Listy zastawne - - - - - - -
- Pozostałe papiery nieskarbowe 879 427 - 41 575 - - - 41 575
Zabezpieczenie gotówkowe (pod transakcje pochodne) (Nota 18 i 22) 581 376 581 376 - - - - -
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 74 582 350 3 660 577 - - - - -
Zabezpieczenie rzeczowe - - - - - - -
Pozostałe aktywa 14 259 101 - - - - - -
Razem 117 985 822 9 986 048 21 981 048 5 650 950 3 733 189 1 728 649 23 709 697
prev next

31.12.2013

 
Pozycja (w tys. zł) Aktywa Zabezpieczenia przyjete w formie papierów wartościowych związane z transakcjami buy sell back Środki możliwe do zastawienia (3+6)
Aktywa ogółem Aktywa zastawione Aktywa możliwe do zastawienia
Przyjęte Ponownie zastawione Możliwe do zastawienia
  1 2 3 4 5 6 7
Papiery dłużne (Nota 19 i 23), w tym: 25 803 878 6 018 316 19 306 158 4 536 134 4 024 126 410 885 19 717 043
- Bony pieniężne NBP 6 314 196 21 496 6 292 700       6 292 700
- Papiery skarbowe 18 971 895 5 996 820 12 975 075 4 536 134 4 024 126 410 885 13 385 960
- Listy zastawne - - - - - - -
- Pozostałe papiery nieskarbowe 517 787 - 38 383 - - - 38 383
Zabezpieczenie gotówkowe (pod transakcje pochodne) (Nota 18 i 22) 334 757 334 757 - - - - -
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 72 422 479 2 854 890 - - - - -
Zabezpieczenie rzeczowe - - - - - - -
Pozostałe aktywa 5 721 647 - - - - - -
Razem 104 282 761 9 207 963 19 306 158 4 536 134 4 024 126 410 885 19 717 043
prev next

W 2014 roku mBank Hipoteczny S.A. zabezpieczył wyemitowane hipoteczne i publiczne listy zastawne wierzytelnościami z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość bilansowa netto kredytów wpisanych do rejestru hipotecznych i publicznych listów zastawnych, wykazanych powyżej jako aktywa zastawione wynosiła 3 660 577 tys. zł (31 grudnia 2013 rok – 2 854 890 tys. zł).

Wartość papierów skarbowych wykazanych jako aktywa zastawione, poza zabezpieczeniem transakcji sell-buy-back, obejmuje zabezpieczenie zobowiązań Grupy z tytułu kredytu otrzymanego z EBI, zabezpieczenie z tytułu depozytu przyjętego od klienta oraz zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych (BFG).