34. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane są w stosunku do wszystkich różnic przejściowych zgodnie z metodą bilansową przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego, która będzie obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego (2014 r. i 2013 r.: 19%).

Aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie zalicza się do aktywów i zobowiązań krótkoterminowych.

Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

 

   
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2014 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany  Stan na 31.12.2014
Odsetki naliczone 105 053 (28 198) - - 76 855
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 27 103 (24 504) - - 2 599
Wycena papierów wartościowych 9 058 15 349 - (387) 24 020
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 194 482 39 704 - - 234 186
Rezerwy na świadczenia pracownicze 33 548 2 657 447 (352) 36 300
Pozostałe rezerwy 8 830 1 434 - (1 416) 8 848
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 23 730 2 965 - (1 060) 25 635
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 16 245 (9 800) - - 6 445
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 118 806 38 998 - - 157 804
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 77 497 (3 713) (4) (918) 72 862
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 614 352 34 892 443 (4 133) 645 554
prev next

 

   
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2013 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany  Stan na 31.12.2013
Odsetki naliczone 70 607 34 446 - - 105 053
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 137 000 (109 897) - - 27 103
Wycena papierów wartościowych 20 736 (11 678) - - 9 058
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 222 228 (27 746) - - 194 482
Rezerwy na świadczenia pracownicze 34 652 (1 270) 166 - 33 548
Pozostałe rezerwy 7 635 1 195 - - 8 830
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 29 128 (5 398) - - 23 730
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 3 722 12 523 - - 16 245
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 116 104 2 702 - - 118 806
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 95 541 (17 338) - (706) 77 497
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 737 353 (122 461) 166 (706) 614 352
prev next

 

   
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2014 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany  Stan na 31.12.2014
Odsetki naliczone (44 502) (13 496) - - (57 998)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych (6 173) (25 000) (952) - (32 125)
Wycena papierów wartościowych (93 616) (1 113) (64 492) 848 (158 373)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (35 767) (4 844) - - (40 611)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (34 613) (12 546) - 314 (46 845)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (18 657) - - - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (13 157) (16 567) 4 1 406 (28 314)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (246 485) (73 566) (65 440) 2 568 (382 923)
prev next

 

   
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2013 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany  Stan na 31.12.2013
Odsetki naliczone (50 461) 5 959 - - (44 502)
Wycena pochodnych instrumentów finansowych - (6 173) - - (6 173)
Wycena papierów wartościowych (162 623) 24 525 44 482 - (93 616)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (38 339) 2 572 - - (35 767)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (25 680) (8 933) - - (34 613)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (18 657) - - - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (52 073) 38 825 - 91 (13 157)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (347 833) 56 775 44 482 91 (246 485)
prev next

 

   
Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat  31.12.2014 31.12.2013
Odsetki naliczone (41 694) 40 405
Wycena pochodnych instrumentów finansowych (49 504) (116 070)
Wycena papierów wartościowych 14 236 12 847
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 39 704 (27 746)
Rezerwy na świadczenia pracownicze 2 657 (1 270)
Pozostałe rezerwy 1 434 1 195
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 965 (5 398)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (4 844) 2 572
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (12 546) (8 933)
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 38 998 2 702
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach (9 800) 12 523
Pozostałe różnice przejściowe (20 280) 21 487
Razem podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat (Nota 14) (38 674) (65 686)
prev next

Grupa uwzględniła w wyliczeniu aktywa z tytułu podatku dochodowego straty podatkowe poniesione przez oddział zagraniczny w Republice Czeskiej w latach 2009-2011 w części, w jakiej nie zostały one rozliczone w 2014 roku. Straty podatkowe oddziału zagranicznego na Słowacji nie były przez Grupę uwzględnianie w wyliczeniu aktywa z tytułu podatku dochodowego. Uwzględnienie w wyliczeniu aktywa z tyt. podatku dochodowego strat oddziału czeskiego oraz nieuwzględnienie strat oddziału słowackiego wynikało z oceny kształtowania się podstawy opodatkowania w roku bieżącym oraz kolejnych latach podatkowych (z uwzględnieniem okresów przewidzianych na rozliczenie strat podatkowych), odpowiednio w Czechach oraz na Słowacji. Na podstawie przyjętych projekcji finansowych oraz poziomu kształtowania się podstawy opodatkowania za rok 2014 można stwierdzić, iż w przypadku: (i) strat oddziału czeskiego - osiągnięcie podstawy opodatkowania pozwalającej na odliczenie strat podatkowych lub wyższej jest prawdopodobne, (ii) strat oddziału słowackiego - osiągnięcie podstawy opodatkowania pozwalającej na potrącenie ujemnych różnic przejściowych i odliczenie strat podatkowych nie jest prawdopodobne. Prawo do rozliczenia strat podatkowych wygasa w okresie między 2015 a 2016 rokiem.

Grupa nie uwzględnia w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego także niewykorzystanych strat podatkowych poniesionych przez Garbary Sp. z o.o. oraz BDH Development Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że nie jest prawdopodobne, iż w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania umożliwiający ich rozliczenie. Łącznie kwota niewykorzystanych strat podatkowych nie ujętych w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie wynosiła 67.823 tys. zł na koniec 2014 roku oraz 67 380 tys. zł na koniec 2013 roku. Prawo do rozliczenia strat podatkowych wygasa w okresie między 2015 a 2019 rokiem.

Grupa ujmuje w kalkulacji podatku odroczonego zobowiązania lub aktywa z tytułu różnic przejściowych powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone chyba, że realizacja różnic przejściowych jest kontrolowana przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu. Na koniec 2014 Grupa nie ujęła w kalkulacji podatku odroczonego rozliczeń z tytułu różnic przejściowych w łącznej kwocie 669 642 tys. zł powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone oraz 531 005 tys. zł na koniec 2013 roku.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte, ponieważ jest prawdopodobne, że w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania.