3.8. Ryzyko walutowe

Grupa jest narażona na wpływ zmian kursów walutowych. Poniższe tabele przedstawiają ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku. Tabele te przedstawiają aktywa i zobowiązania Grupy według wartości bilansowej, w podziale walutowym.

 

   
31.12.2014 PLN EUR USD CHF CZK Inne  Razem
Aktywa
Kasa, operacje z bankiem centralnym 2 928 696 71 888 13 590 1 881 26 591 11 903 3 054 549
Należności od banków 2 097 640 795 082 493 600 5 292 249 455 110 346 3 751 415
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 163 944 - - - - - 1 163 944
Pochodne instrumenty finansowe 4 490 735 316 206 32 713 19 807 4 883 1 173 4 865 517
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 38 523 638 13 315 492 1 331 869 18 949 649 2 268 520 193 182 74 582 350
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych - - - - 461 - 461
Inwestycyjne papiery wartościowe 26 188 304 676 526 - - 813 784 - 27 678 614
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 285 009 185 903 1 724 - 99 965 4 237 576 838
Wartości niematerialne  464 899 293 - - 434 - 465 626
Rzeczowe aktywa trwałe 706 883 3 650 - - 6 844 - 717 377
Pozostałe aktywa, w tym aktywa podatkowe 1 019 280 63 441 11 253 - 13 253 21 904 1 129 131
A k t y w a   r a z e m 77 869 028 15 428 481 1 884 749 18 976 629 3 484 190 342 745 117 985 822
Zobowiązania
Zobowiązania wobec banku centralnego - - - - - - -
Zobowiązania wobec innych banków 1 922 740 251 510 3 516 11 189 925 16 138 - 13 383 829
Pochodne instrumenty finansowe  4 516 135 162 691 40 157 - - 73 4 719 056
Zobowiązania wobec klientów 55 753 910 10 420 148 1 400 101 480 565 3 794 164 573 591 72 422 479
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 243 632 7 310 874 - 710 272 76 964 - 10 341 742
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych  - 87 587 - 14 380 1 415 - 103 382
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 178 778 46 812 1 805 2 810 45 837 299 276 341
Pozostałe zobowiązania, w tym zobowiązania podatkowe 1 164 181 99 483 47 275 2 629 39 822 8 018 1 361 408
Rezerwy 170 405 4 306 282 11 1 867 10 176 881
Zobowiązania podporządkowane 1 251 846 - - 2 875 878 - - 4 127 724
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 67 201 627 18 383 411 1 493 136 15 276 470 3 976 207 581 991 106 912 842
Pozycja bilansowa netto 10 667 401 (2 954 930) 391 613 3 700 159 (492 017) (239 246) 11 072 980
Zobowiązania do udzielenia kredytów oraz pozostałe udzielone zobowiązania finansowe 17 713 880 1 450 929 384 434 - 333 067 1 092 19 883 402
Gwarancje, akcepty bankowe i akredytywy 2 744 417 768 976 72 579 - 2 482 21 923 3 610 377
prev next

 

 

   
31.12.2013 PLN EUR USD CHF CZK Inne  Razem
Aktywa
Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 520 978 59 639 6 767 596 57 492 4 995 1 650 467
Należności od banków 1 669 403 734 107 863 453 2 397 109 436 92 445 3 471 241
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 763 064 - - - - - 763 064
Pochodne instrumenty finansowe 2 221 073 84 843 39 207 (5 331) 8 538 1 255 2 349 585
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 33 453 008 12 162 402 1 212 258 19 356 235 1 842 279 184 203 68 210 385
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych - - - - 970 - 970
Inwestycyjne papiery wartościowe 24 317 545 223 830 - - 800 388 - 25 341 763
Wartości niematerialne  451 387 336 - - 3 622 - 455 345
Rzeczowe aktywa trwałe 698 584 3 734 - - 7 234 - 709 552
Pozostałe aktywa, w tym aktywa podatkowe 1 216 235 46 135 44 920 273 22 809 17 1 330 389
A k t y w a   r a z e m 66 311 277 13 315 026 2 166 605 19 354 170 2 852 768 282 915 104 282 761
Zobowiązania
Zobowiązania wobec banku centralnego - - - - - - -
Zobowiązania wobec innych banków 4 318 863 367 930 415 758 13 791 309 330 150 172 19 224 182
Pochodne instrumenty finansowe  2 360 598 77 921 26 756 12 669 (18 436) 207 2 459 715
Zobowiązania wobec klientów 46 964 090 9 237 764 1 765 668 426 830 3 093 800 185 375 61 673 527
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2 194 093 2 456 011 - 676 225 75 727 - 5 402 056
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych  - (4 256) - 156 (249) - (4 349)
Pozostałe zobowiązania, w tym zobowiązania podatkowe 1 085 930 97 764 43 367 2 712 41 939 8 495 1 280 207
Rezerwy 216 143 9 695 805 783 789 13 228 228
Zobowiązania podporządkowane 501 879 - - 3 260 878 - - 3 762 757
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m 57 641 596 12 242 829 2 252 354 18 171 562 3 523 720 194 262 94 026 323
               
Pozycja bilansowa netto 8 669 681 1 072 197 (85 749) 1 182 608 (670 952) 88 653 10 256 438
Zobowiązania do udzielenia kredytów oraz pozostałe
udzielone zobowiązania finansowe
15 951 486 2 080 225 184 922 - 200 621 - 18 417 254
Gwarancje, akcepty bankowe i akredytywy 2 327 007 716 831 98 193 930 35 608 9 678 3 188 247
prev next