3.6. Koncentracja aktywów, zobowiązań i pozycji pozabilansowych

Ryzyko koncentracji geograficznej

W celu aktywnego zarządzania ryzykiem koncentracji na kraje Grupa:

  • przestrzega sformalizowanych procedur mających na celu identyfikację, pomiar oraz monitorowanie tego ryzyka,
  • przestrzega sformalizowanych limitów ograniczających ryzyko na kraje oraz zasad postępowania w przypadku przekroczenia tych limitów,
  • posiada system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka na kraje, wspierający proces decyzyjny dotyczący zarządzania,
  • utrzymuje kontakty z wyselekcjonowaną grupą największych banków o dobrym ratingu, aktywnych w obsłudze transakcji zagranicznych. Na niektórych rynkach, których ryzyko jest trudne do oszacowania, Bank korzysta z usług swoich zagranicznych banków korespondentów, na przykład Commerzbanku, oraz z ubezpieczenia w KUKE pokrywającego ryzyko ekonomiczne i polityczne.

Ryzyko koncentracji branżowej

Monitoring zaangażowań w branże dokonywany jest w poszczególnych spółkach Grupy, zgodnie z wewnętrznymi przepisami. Na zakończenie każdego kwartału spółki sporządzają raport na temat zaangażowania w poszczególne branże, który jest następnie przekazywany do wyznaczonej jednostki w mBanku.

mBank będący podmiotem dominującym w Grupie dokonuje analizy ryzyka koncentracji branżowej w celu bezpiecznego i efektywnego budowania portfela korporacyjnego mBanku. Analizowana jest sytuacja ekonomiczno-finansowa klientów Banku na tle kondycji finansowej firm z danej branży. W tym celu Bank korzysta z bazy statystycznej, która poszczególne wskaźniki finansowe każdego z klientów Banku umieszcza w siatce decylowej tego wskaźnika dla danej branży. Pozwala to monitorować ryzyko branżowe portfela Banku w sytuacji, gdy kondycja całej branży podlega, ze względu na czynniki zewnętrzne, szybkim zmianom.

Limity branżowe ustala się dla branż, zdefiniowanych przez Bank zgodnie z wewnętrznymi regulacjami mBanku, w kwartalnych okresach sprawozdawczych. Monitorowaniu i analizie podlegają wszystkie branże, na które Bank posiada zaangażowanie powyżej 5% łącznej kwoty zaangażowania na koniec danego okresu sprawozdawczego, a także branże dodatkowo wskazane przez  Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem. O ile Komitet Ryzyka Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (KRK) nie postanowi inaczej, ustala się limit zaangażowania mBanku w dowolną branżę na poziomie nie wyższym niż:

  • 12% wartości brutto portfela kredytowego w poprzednim okresie sprawozdawczym dla branż o niskim ryzyku,
  • 10% wartości brutto portfela kredytowego w poprzednim okresie sprawozdawczym dla branż o średnim ryzyku,
  • 5% wartości brutto portfela kredytowego w poprzednim okresie sprawozdawczym dla branż o wysokim ryzyku.

W przypadku przekroczenia jakiegokolwiek limitu branżowego lub przewidywania, że taki limit może być przekroczony w następnym okresie sprawozdawczym, wprowadzane są działania zapobiegające przekroczeniu limitów, a wszelkie decyzje w tym zakresie są podejmowane przez KRK. 

Poniższe tabele prezentują strukturę koncentracji zaangażowania bilansowego Grupy mBanku S.A. w poszczególne branże.

Struktura koncentracji zaangażowania Grupy mBanku S.A.

 

 
Lp Branże Zadłużenie kapitałowe
(w tys.zł)
% Zadłużenie kapitałowe
(w tys.zł)
%
31.12.2014 31.12.2013
1. Osoby fizyczne 41 560 477 53,71 38 307 915 54,27
2. Obsługa rynku nieruchomości 4 901 307 6,33 4 671 081 6,62
3. Handel hurtowy 2 977 441 3,85 2 380 927 3,37
4. Budownictwo 2 884 365 3,73 2 443 150 3,46
5. Handel detaliczny 2 430 956 3,14 1 738 372 2,46
6. Transport i logistyka 1 819 827 2,35 2 077 249 2,94
7. Branża spożywcza 1 705 944 2,20 1 726 721 2,45
8. Paliwa i chemia 1 628 617 2,10 1 601 544 2,27
9. Administracja publiczna 1 574 513 2,03 1 781 251 2,52
10. Energetyka i ciepłownictwo 1 422 625 1,84 1 520 261 2,15
11. Branża drzewna 1 286 566 1,66 1 057 731 1,50
12. Metale 1 266 991 1,64 1 139 522 1,61
13. Informacja i komunikacja 1 197 133 1,55 965 072 1,37
14. Działalność profesjonalna 586 923 0,76 329 015 0,47
15. Hotele i restauracje 455 059 0,59 433 275 0,61
16. Usługi 453 169 0,59 112 793 0,16
17. Motoryzacja 452 873 0,59 379 357 0,54
18. Kultura i rozrywka 439 693 0,57 438 596 0,62
19. Branża finansowa 427 299 0,55 427 727 0,61
20. Elektronika i AGD 408 000 0,53 463 705 0,66
21. Przemysł 307 850 0,40 235 055 0,33
22. Usługi komunalne 299 883 0,39 220 436 0,31
prev next

Łączne zaangażowanie Grupy na dzień 31 grudnia 2014 roku w wyżej wymienione branże (poza osobami fizycznymi) wynosi 37,39% portfela kredytowego (31 grudnia 2013 roku – 37,03%). Ryzyko inwestycyjne tych branż (w 3 – stopniowej skali tj.: niskie , średnie, wysokie), według stanu na koniec 2014 roku zostało oszacowane przez analityków sektorowych Banku. Ze względu na zmianę podziału branżowego w Banku, informacje przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok nie są w pełni porównywalne z danymi przedstawionymi poniżej i w związku z tym nie są prezentowane.

 

 
Lp Branże 31.12.2014
1. Obsługa rynku nieruchomości średnie
2. Handel hurtowy średnie
3. Budownictwo wysokie
4. Handel detaliczny średnie
5. Transport  i logistyka średnie
6. Branża spożywcza średnie
7. Paliwa i chemia średnie
8. Administracja publiczna niskie
9. Energetyka i ciepłownictwo średnie
10. Branża drzewna średnie
11. Metale wysokie
12. Informacja i komunikacja średnie
13. Działalność profesjonalna średnie
14. Hotele i restauracje średnie
15. Usługi średnie
16. Motoryzacja średnie
17. Kultura i rozrywka wysokie
18. Branża finansowa średnie
19. Elektronika i AGD średnie
20. Przemysł średnie
21. Usługi komunalne niskie
prev next

Ryzyko koncentracji dużych ekspozycji

Celem procesu zarządzania ryzykiem koncentracji dużych ekspozycji jest bieżący monitoring poziomu limitów prawnych ustalonych przez zewnętrznych nadzorców. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem przekroczenia regulacyjnych limitów w Banku:

  • są ustalane wewnętrzne limity mniejsze niż określone w ustawie Prawo Bankowe oraz w Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013,
  • prowadzony jest codzienny monitoring dużych ekspozycji oraz niezwłoczne informowanie uczestników procesów: kredytowego i inwestycyjnego w przypadku zanotowania przekroczeń limitów wewnętrznych.

Działania te mają bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w Banku dotyczące nowych ekspozycji, zwiększania istniejących wobec klientów/grup podmiotów powiązanych (GPP).

mBank przykłada szczególną wagę do prawidłowej identyfikacji skali ryzyka wobec znaczących ekspozycji kredytowych o wysokim poziomie ryzyka, które są zdefiniowane w wewnętrznych przepisach Banku. W przypadku przekroczenia określonej kwoty ekspozycji/limitu na klienta/GPP identyfikowanej jako „bulk risk” finansowanie wymaga dodatkowej decyzji Zarządu Banku niezależnie od PD-ratingu i poziomu szczebla decyzyjnego.

Od listopada 2014 roku funkcjonuje Komitet Kredytowy Grupy mBanku, który jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru na ryzykiem koncentracji i dużymi ekspozycjami na poziomie Grupy mBanku.