3.5. Instrumenty dłużne: obligacje skarbowe i inne uznane papiery wartościowe

 

 
31 grudnia 2014 r. Przeznaczone do obrotu Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe Razem
Rating Obligacje rządowe Bony skarbowe Pozostałe dłużne
AAA - - - 46 964 46 964
AA- do AA+ - - - 809 850 809 850
A- do A+ 617 906 - 73 418 26 297 387 26 988 711
BBB+ do BBB- - - 316 363 129 393 445 756
BB+ do BB- - - 136 335 133 404 269 739
B+ do B- - - 1 975 - 1 975
poniżej B- - - - - -
bez ratingu - - - - -
Razem 617 906 - 528 091 27 416 998 28 562 995
prev next

 

 
31 grudnia 2013 r. Przeznaczone do obrotu Inwestycyjne dłużne papiery wartościowe Razem
Rating Obligacje rządowe Bony skarbowe Pozostałe dłużne
AAA - - - 47 525 47 525
AA- do AA+ - - - 797 207 797 207
A- do A+ 388 259 - 28 641 24 139 009 24 555 909
BBB+ do BBB- - - 181 457 25 222 206 679
BB+ do BB- - - 112 784 60 294 173 078
B+ do B- - - 23 480 - 23 480
poniżej B- - - - - -
bez ratingu - - - - -
Razem 388 259 - 346 362 25 069 257 25 803 878
prev next

97,49% inwestycji w dłużne papiery wartościowe uzyskało przynajmniej rating kredytowy A- (31 grudnia 2013 r. – 98,44%).

Informacja o odpisach z tytułu utraty wartości inwestycyjnych kapitałowych papierów wartościowych znajduje się w Nocie 23.