3.1. Informacje ogólne

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozycje zapadalne w ciągu trzech miesięcy od dnia nabycia, w tym: kasę i środki w banku centralnym o nieograniczonych możliwościach dysponowania, bony skarbowe oraz inne kwalifikujące się bony, kredyty i pożyczki udzielone innym bankom, należności od innych banków oraz zakupione z intencją sprzedaży w krótkim terminie papiery wartościowe Skarbu Państwa.

Lokalizacja informacji dotyczących zarządzania ryzykiem

Informacje dotyczące zarządzania ryzykiem w Grupie mBanku w 2014 roku zawarte są w Raporcie Rocznym Grupy mBanku oraz Ujawnieniach dotyczących adekwatności kapitałowej. Poniższa tabela wskazuje lokalizację informacji dotyczących poszczególnych aspektów zarządzania ryzykiem w powyższych raportach.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Grupy mBanku S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku i Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2014 roku nie stanowią części Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku S.A.

 

 

Rodzaj ryzyka

Informacja

Lokalizacja informacji za rok 2014

Raport Roczny Grupy mBanku

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej

Sprawozdanie Zarządu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Informacje wstępne

Lokalizacja informacji dotyczących zarządzania ryzykiem

-

str. 39

str. 3

Słownik stosowanych pojęć

-

str. 41

-

Zarządzanie ryzykiem w Grupie mBanku w 2014 roku – uwarunkowania zewnętrzne

Kluczowe mierniki ryzyka w 2014 roku

-

-

str. 25

Kluczowe uwarunkowania zewnętrzne

-

str. 42

-

Nowe standardy regulacyjne

-

str. 44

str. 23

Zasady zarządzania ryzykiem

Podział ról w procesie zarządzania ryzykiem

-

str. 44

-

Kultura zarządzania ryzykiem

-

str. 49

-

Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem

-

str. 50

-

ICAAP/Profil ryzyka

-

str. 52

str. 24

Apetyt na ryzyko

-

str. 53

-

Testy warunków skrajnych

-

str. 54

str. 24

Planowanie kapitału

-

str. 54

str. 6

Ryzyko kredytowe

Strategia ryzyka kredytowego

str. 114

-

-

Narzędzia zarządzania ryzykiem kredytowym

str. 116

-

-

Stosowane zabezpieczenia

-

str. 60

str. 36

System ratingowy

-

str. 62

-

Monitoring i walidacja modeli

-

str. 63

-

Jakość portfela

str. 117

-

str. 43

Polityka forbearance

-

str. 67

-

Ryzyko kontrahenta wynikające z transakcji na instrumentach pochodnych

-

str. 70

-

Ryzyko koncentracji

-

str. 72

str. 40

Ryzyko rynkowe

Strategia ryzyka rynkowego

-

str. 74

-

Narzędzia i miary

str. 118

str. 75

-

Pomiar i limitowanie ryzyka rynkowego

str. 121

str. 75

-

Ryzyko stopy procentowej portfela bankowego

str. 121

str. 78

-

Ryzyko walutowe

-

str. 77

str. 26

Ryzyko płynności
i finansowanie

Strategia ryzyka płynności

str. 122

str. 81

-

Narzędzia i miary

str. 121

str. 81

-

Pomiar ryzyka płynności

str. 123

str. 81

-

Źródła finansowania

-

str. 82

-

Ryzyko operacyjne

Narzędzia i miary

str. 124

str. 86

str. 49

Straty operacyjne

-

str. 86

str. 50

Pozostałe rodzaje ryzyka

Ryzyko biznesowe

-

str. 86

-

Ryzyko modeli

-

str. 87

-

Ryzyko reputacji

-

str. 87

-

Ryzyko kapitałowe

-

str. 88

-

Ryzyko ubezpieczeniowe

-

str. 88

-

Adekwatność kapitałowa

 

str. 124

str. 166

str. 6

prev next

Słownik stosowanych pojęć

Add-on – potencjalna zmiana wyceny w przyszłości

Collateral – aktywo, które ma być zapłacone lub otrzymane w zależności od aktualnej wyceny portfela instrumentów pochodnych w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka kredytowego w przyszłości. Obecnie głównym zabezpieczeniem jest gotówka.

CCF (Credit Conversion Factor) – współczynnik konwersji kredytowej, tj. stopień wykorzystania zobowiązań pozabilansowych w dniu zaistnienia defaultu.

Dochód odsetkowy narażony na ryzyko (Earnings at risk - EaR) – potencjalny spadek wyniku odsetkowego Banku w perspektywie 1 roku, przy założeniu określonego scenariusza zmiany stóp procentowych, niezmienności wolumenów i struktury pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz niezmienności konstrukcji oprocentowania poszczególnych pozycji, w tym marży odsetkowej.

Dyrektywa CRD IV - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).

EAD (Exposure at Default) – wysokość ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania.

EL (Expected Loss) – oczekiwana strata w wyniku niewykonania zobowiązania.

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) – Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego.

Kapitał ekonomiczny  – wartość kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich, wyszczególnionych w regulacjach wewnętrznych Banku, składowych, szacowana przez Bank przy założonym poziomie ufności dla rocznego horyzontu czasowego. Kapitał ekonomiczny obejmuje następujące składowe:

  • kapitał ekonomiczny na pokrycie ryzyka kredytowego,
  • kapitał ekonomiczny na pokrycie ryzyka rynkowego,
  • kapitał ekonomiczny na pokrycie ryzyka operacyjnego,
  • kapitał ekonomiczny na pokrycie ryzyka biznesowego.

Kapitał wewnętrzny  – szacowana przez Bank wartość kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w działalności Grupy w ramach procesu inwentaryzacji ryzyka. Kapitał wewnętrzny jest sumą kapitału ekonomicznego i kapitału niezbędnego do pokrycia pozostałych, w tym trudno mierzalnych, rodzajów ryzyka.

LCR (Liquidity Coverage Ratio) – wskaźnik określający relację aktywów płynnych bufora płynności do spodziewanych odpływów netto w przeciągu 30 dni kalendarzowych.

LGD (Loss Given Default) – strata z tytułu niewykonania zobowiązania.

LtV (Loan to Value) – relacja kwoty kredytu do wartości rynkowej nieruchomości.

Luka płynności krótkoterminowej (Miara M1) – wskaźnik zdefiniowany w Uchwale Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności, określony jako suma podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności pomniejszona o środki obce niestabilne.

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko (TREA) – suma kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego kontrahenta oraz suma wymogów w zakresie funduszy własnych dla innych rodzajów ryzyka pomnożona przez 12,5, przy czym inne wymogi w zakresie funduszy obejmują:

  • ryzyko rynkowe,
  • ryzyko operacyjne,
  • inne rodzaje ryzyka, np. ryzyko związane z korektą wyceny kredytowej, dużych ekspozycji zaliczone do portfela bankowego, itp.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) – fundusze własne wyrażone jako procent łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA).

NSFR (Net Stable Funding Ratio) – wskaźnik określający relację funduszy własnych i stabilnych pasywów banku zapewniających stabilne finansowanie do aktywów niepłynnych i należności wymagających stabilnego finansowania.

PD (Probability of Default) – prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania.

RBC (Risk Bearing Capacity) - zdolność do absorpcji ryzyka, to jest relacja potencjału pokrycia ryzyka (RCP) do kapitału wewnętrznego – miara wewnętrzna.

RCP (Risk Coverage Potential) - potencjał pokrycia ryzyka, to jest kwota funduszy własnych skorygowana o specjalne czynniki korygujące, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w mBanku – miara wewnętrzna.

Rozporządzenie CRR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR).

Wartość zagrożona ryzykiem (Value at risk – VaR) – miara potencjalnej straty wartości rynkowej (instrumentu finansowego, portfela, instytucji), na jaką narażony jest instrument finansowy, portfel, instytucja w przeciągu określonego czasu, dla danego poziomu ufności, w normalnych warunkach rynkowych.

Wskaźnik dźwigni – stosunek kapitału podstawowego Tier 1 do miary całkowitej ekspozycji instytucji, rozumianej jako suma wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych nieodliczonych przy wyznaczaniu kapitału Tier 1.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (współczynnik CET1) – kapitał podstawowy Tier 1 wyrażony jako procent łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA).

Współczynnik kapitału Tier 1 (współczynnik T1) – kapitał Tier 1 wyrażony jako procent łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA).

Współczynnik płynności krótkoterminowej (Miara M2) – wskaźnik zdefiniowany w Uchwale Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności, określony jako iloraz sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności oraz środków obcych niestabilnych.

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi (Miara M3) – wskaźnik zdefiniowany w Uchwale Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności, określony jako iloraz funduszy własnych pomniejszonych o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta do sumy aktywów niepłynnych.

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności  funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi (Miara M4) – wskaźnik zdefiniowany w Uchwale Nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustalania wiążących banki norm płynności, określony jako iloraz sumy funduszy własnych pomniejszonych o sumę wartości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i środków obcych stabilnych do sumy aktywów o ograniczonej płynności i aktywów niepłynnych.